หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร พิมพ์
Thursday, 07 April 2011

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ลำดับ

ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง

ปี พ.ศ.

ผู้นิพนธ์


วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ๑.ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันการติดซ้ำของผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔ สุกุมา แสงเดือนฉาย
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
อรพินทร์ ชูชม
พิชัย แสงชาญชัย
๒.ผลการรักษา zuclopenthixol accuphase กับ haloperidol และ diazepam ในการรักษาอาการถอนพิษสุรา ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๕๐ อังกูร ภัทรากร

วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย ๑.ผลการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแก่ผู้ป่วยติดสุราเพื่อการป้องกันการติดซ้ำ ปีที่ ๕๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑ ญาดา จีนประชา
มรรยาท รุจิวิชชญ์
พิทักษ์พล บุณยมาลิก
๒.การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เลิกพึ่งพาสารเสพติดของผู้ใช้สารเสพติดที่เข้ารับการรักษา ณ สถาบันธัญญารักษ์โดยวิธีการวิเคราะห์แบบ สวอท ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๐ เอกอุมา วิเชียรทอง
นุชนาถ บรรทุมพร
พรรนอ กลิ่นกุหลาบ
นิภาวัล บุญทับถม
วัชรี มีศิลป์
วารสารกรมการแพทย์ ๑. การพัฒนามาตรฐานการพยาบาลผู้ป่วยเสพติดสุรา ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘ ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง
วัชรี มีศิลป์
นันทา ชัยพิชิตพันธ์
๒. อาการทางคลินิกของผู้เสพติดกระท่อม ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘ วิโรจน์ วีรชัย
สำเนา นิลบรรพ์
๓.ผู้หญิงติดสุราที่เข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน ณ สถาบันธัญญารักษ์ ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗ ทวีพร วิสุทธิมรรค
วารสารสถาบันธัญญารักษ์ ๑.การพัฒนารูปแบบบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดหญิงสถาบันธัญญารักษ์:การจัดการรายกรณี ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑ รุจิรา อาภาบุษยพันธ์
คำพร ปาระมี
พจนา นาคน้ำ
วิไลรัตน์ สิริฤกษ์สกุล
เยาวเรศ นาคะโยธินสกุล
นันธณา อินทร์พรหม
ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์
จรูญรักษ์ ยี่ภู่
๒.การศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรา สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสังคม ผลกระทบจากการดื่มสุราและเจตคติต่อการดื่มสุราของผู้ป่วยสุรา ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๐ สุกุมา แสงเดือนฉาย
๓.ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิตของครอบครัวผู้ป่วยติดยาเสพติด ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๘ ลักขณา ใจตรง
จรูญพร ปัญจะวัฒนันท์
วรรยา ลาภเจริญ
ปริสุทธิ์ สำราญทรัพย์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 20 September 2022 )
ถัดไป >