ผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร พิมพ์
Thursday, 07 April 2011

งานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสาร

ลำดับ

ชื่อวารสาร

ชื่อเรื่อง

ปี พ.ศ.

ผู้นิพนธ์

วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย

๑.ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมที่มีต่อการป้องกันการติดซ้ำของผู้ป่วยที่มีปัญหาการดื่มสุรา

ปีที่ ๑๙ ฉบับที่ ๑ มกราคม ๒๕๕๔

สุกุมา แสงเดือนฉาย
วิลาสลักษณ์ ชัววัลลี
อรพินทร์ ชูชม
พิชัย แสงชาญชัย
๒.ผลการรักษา zuclopenthixol accuphase กับ haloperidol และ diazepam ในการรักษาอาการถอนพิษสุรา

ปีที่ ๑๕ ฉบับที่ ๓ ปี ๒๕๕๐ 

 


อังกูร ภัทรากร  


วารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

๑.ผลการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือของสมาชิกในครอบครัวแก่ผู้ป่วยติดสุราเพื่อการป้องกันการติดซ้ำ

ปีที่ ๕๓ ฉบับที่ ๔ ตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑

ญาดา จีนประชา
มรรยาท รุจิวิชชญ์
พิทักษ์พล บุณยมาลิก

 

๒.การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เลิกพึ่งพาสารเสพติดของผู้ใช้สารเสพติดที่เข้ารับการรักษา ณ สถาบันธัญญารักษ์โดยวิธีการวิเคราะห์แบบ สวอท

ปีที่ ๕๒ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มีนาคม ๒๕๕๐

เอกอุมา วิเชียรทอง
นุชนาถ บรรทุมพร
พรรนอ กลิ่นกุหลาบ
นิภาวัล บุญทับถม
วัชรี มีศิลป์

วารสารกรมการแพทย์

๑. การพัฒนามาตรฐานการ
พยาบาลผู้ป่วยเสพติดสุรา

ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๔๘

ปัญจรัตน์ ศรีสว่าง
วัชรี มีศิลป์
นันทา ชัยพิชิตพันธ์
๒. อาการทางคลินิกของผู้เสพ
ติดกระท่อม

ปีที่ ๓๐ ฉบับที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๔๘

วิโรจน์ วีรชัย
สำเนา นิลบรรพ์
๓.ผู้หญิงติดสุราที่เข้ารักษาแบบผู้ป่วยใน ณ สถาบันธัญญารักษ์

ปีที่ ๒๙ ฉบับที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๔๗

ทวีพร วิสุทธิมรรค

วารสารสถาบันธัญญารักษ์

๑.การพัฒนารูปแบบบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติดหญิงสถาบันธัญญารักษ์:การจัดการรายกรณี

ปีที่ ๕ ฉบับที่ ๒ กรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๕๑

รุจิรา อาภาบุษยพันธ์
คำพร ปาระมี
พจนา นาคน้ำ
วิไลรัตน์ สิริฤกษ์สกุล
เยาวเรศ นาคะโยธินสกุล
นันธณา อินทร์พรหม
ทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์
จรูญรักษ์ ยี่ภู่
๒.การศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรา สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสังคม ผลกระทบจากการดื่มสุราและเจตคติต่อการดื่มสุราของผู้ป่วยสุรา

ปีที่ ๔ ฉบับที่ ๑ มกราคม-มิถุนายน ๒๕๕๐

สุกุมา แสงเดือนฉาย

๓.ปัจจัยที่สัมพันธ์กับสุขภาพจิตของครอบครัวผู้ป่วยติดยาเสพติด

ปีที่ ๓ ฉบับที่ ๓ กันยายน-ธันวาคม ๒๕๔๘

ลักขณา ใจตรง
จรูญพร ปัญจะวัฒนันท์
วรรยา ลาภเจริญ
ปริสุทธิ์ สำราญทรัพย์
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 04 August 2017 )
ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.