หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


โครงการอบรมปี 2565 พิมพ์
Friday, 19 November 2021


Download
หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์

ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2565
หลักสูตร
ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้เข้าอบรม
วันอบรม
ประกาศรายชื่อ
ค่าลงทะเบียน (เอกชน)
ค่าลงทะเบียน
(ภาครัฐ)
1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ รหัส PMNIDAT 01 แพทย์จากสถานพยาบาล ทุกระดับทั่วประเทศ 30 ท่าน วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 (3 วัน) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
3,500 บาท

ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)

2.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล รหัส PMNIDAT 03 พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 50 ท่าน วันที่ 6-17 มิถุนายน 2565 (10 วัน) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
15,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
3.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รหัส PMNIDAT 04 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 เมษายน 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 (5 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
3,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
4.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดรักษาและส่งต่อ
(Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment: SBIRT) รหัส PMNIDAT 05
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 26-28 มกราคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 (3 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2565
2,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
5.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program รหัส PMNIDAT 06 บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ที่ยังไม่ผ่านการอบรม รูปแบบ Matrix Programs (ควรมีพื้นฐาน Counseling) รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 (5 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2565
3,500 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
6.หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รหัส PMNIDAT 07 พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด ไม่เกิน 6 เดือน) 50 ท่าน วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 (5 วัน) วันที่ 12 มกราคม 2565
5,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
7.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด (Para-medical) รหัส PMNIDAT 09 บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติด (นักจิตวิทยา นักสังคมสังเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ) ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutics Community: TC.) 50 ท่าน วันที่ 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 (10 วัน) วันที่ 2 มีนาคม 2565
9,500 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
8.หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment) รหัส PMNIDAT 13 พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการธารณสุข ที่ทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 40 ท่าน วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 (3 วัน) วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
2,200 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
9.หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รหัส PMNIDAT 14 บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 50 ท่าน วันที่ 19-21 มกราคม 2565 (3 วัน) วันที่ 27 ธันวาคม 2564
2,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
10.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเสพติด รหัส PMNIDAT 15 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือบุคลการที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 (3 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2565
3,500 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
11.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา รหัส PMNIDAT 16 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 10-14 มกราคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 (5 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
3,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 24 November 2021 )
ถัดไป >