หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


โครงการอบรมปี 2565 พิมพ์
Friday, 19 November 2021

Download
หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์

 

ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2565
หลักสูตร
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้เข้าอบรม
วันอบรม
ประกาศรายชื่อ
ค่าลงทะเบียน (เอกชน)
ค่าลงทะเบียน
(ภาครัฐ)
1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ รหัส PMNIDAT 01 แพทย์จากสถานพยาบาล ทุกระดับทั่วประเทศ 30 ท่าน วันที่ 21-23 กุมภาพันธ์ 2565 (3 วัน) วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
3,500 บาท

ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)

2.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล รหัส PMNIDAT 03 พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 3 ปี และ/หรือจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง 50 ท่าน วันที่ 6-17 มิถุนายน 2565 (10 วัน) วันที่ 18 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
15,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
3.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รหัส PMNIDAT 04 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 19-20 เมษายน 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 24-25 พฤษภาคม 2565 (2 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 23 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
3,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
4.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดรักษาและส่งต่อ
(Screening, Brief Intervention and Referral to Treatment: SBIRT) รหัส PMNIDAT 05
บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 26-28 มกราคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 16-18 มีนาคม 2565 (3 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 5 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
2,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
5.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program รหัส PMNIDAT 06 บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ที่ยังไม่ผ่านการอบรม รูปแบบ Matrix Programs (ควรมีพื้นฐาน Counseling) รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 20-24 ธันวาคม 2564
รุ่นที่ 2 วันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2565 (5 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
3,500 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
6.หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รหัส PMNIDAT 07 พยาบาลวิชาชีพที่เข้ารับผิดชอบงานด้านยาเสพติดในโรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป (ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด ไม่เกิน 6 เดือน) 50 ท่าน วันที่ 31 มกราคม - 4 กุมภาพันธ์ 2565 (5 วัน) วันที่ 12 มกราคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
5,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
7.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด (Para-medical) รหัส PMNIDAT 09 บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติด (นักจิตวิทยา นักสังคมสังเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ) ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutics Community: TC.) 50 ท่าน วันที่ 21 มีนาคม - 1 เมษายน 2565 (10 วัน) วันที่ 3 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
9,500 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
8.หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment) รหัส PMNIDAT 13 พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ นักวิชาการธารณสุข ที่ทำงานด้านการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 40 ท่าน วันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2565 (3 วัน) วันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
2,200 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
9.หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รหัส PMNIDAT 14 บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 50 ท่าน วันที่ 19-21 มกราคม 2565 (3 วัน) วันที่ 27 ธันวาคม 2564
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
2,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
10.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเสพติด รหัส PMNIDAT 15 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือบุคลการที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 9 - 11 มีนาคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 29 เมษายน 2565 (3 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 30 มีนาคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
3,500 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
11.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา รหัส PMNIDAT 16 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
รุ่นละ
50 ท่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 10-14 มกราคม 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 4 มีนาคม 2565 (5 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
3,000 บาท
ฟรีค่าลงทะเบียน (ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
Download
หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
รายละเอียดโครงการ
หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาด้านการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทจิตวิทยาในผู้ป่วยยาเสพติด ความจำ การมองเห็น และ อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือคัดกรองการทำงานของสมอง Addenbrooke's Cognitive Examination iii และ Prospective and Retrospective Memory ฉบับภาษาไทย
 หลักสูตร ลงทะเบียนออนไลน์
1.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง
2.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy Level I)
รหัส PMNIDAT 11
   
3. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาด้านการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทจิตวิทยาในผู้ป่วยยาเสพติด ความจำ การมองเห็น  
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือคัดกรองการทำงานของสมอง Addenbrooke's Cognitive Examination iii และ Prospective and Retrospective Memory ฉบับภาษาไทย  

รายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรม 4 หลักสูตร
หลักสูตร กลุ่มเป้าหมาย ผู้เข้าอบรม วันอบรม ประกาศรายชื่อ ค่าลงทะเบียน (เอกชน) ค่าลงทะเบียน (ภาครัฐ)
1.หลักสูตรการพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง ประกอบด้วย
1. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้อำนวยการศูนย์บริการสาธารณสุข ผู้อำนวยการสำนักงานเขต
2. เจ้าหน้าที่สาธารณสุข
3. กำนัน/ ผู้ใหญ่บ้าน หรือประธานชุมชน
4. อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
5. ตำรวจที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้อง
50 คน ประกาศขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม Download
จากเดิม วันที่ 9 - 12 พฤษภาคม 2565 (4 วัน)
เปลี่ยนแปลงเป็น
วันที่ 20 -22 มิถุนายน 2565
วันที่ 7 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
3,800 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)

2.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy Level I)
รหัส PMNIDAT 11
บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน 50 คน วันที่ 27 - 30 มิถุนายน 2565 (4 วัน) วันที่ 2 มิถุนายน 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
3. หลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาด้านการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทจิตวิทยาในผู้ป่วยยาเสพติด ความจำ การมองเห็น นักจิตวิทยาคลินิกหรือนักจิตวิทยาที่จบสาขาจิตวิทยา เป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด จิตเวช หรือโรคทางสมอง และสามารถเข้ารับการอบรมได้ตลอดหลักสูตร (การประชุมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 3 ครั้ง รวม 7 วัน) 30 คน ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 8 กรกฎาคม 2565 (5 วัน)
ครั้งที่ 2 วันที่ 19 สิงหาคม 2565 (1 วัน)
ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 20 กันยายน 2565 (1 วัน)
วันที่ 15 มิถุนายน 2565   ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
4. อบรมเชิงปฏิบัติการการใช้เครื่องมือคัดกรองการทำงานของสมอง Addenbrooke's Cognitive Examination iii และ Prospective and Retrospective Memory ฉบับภาษาไทย 1. นักจิตวิทยาคลินิก/นักจิตวิทยา บุคลากรทางการแพทย์ และอาจารย์มหาวิทยาลัยที่สอนสาขาจิตวิทยาคลินิกหรือในสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. แพทย์ พยาบาล นักกิจกรรมบำบัด นักกายภาพบำบัด นักสังคมสงเคราะห์ อาจารย์มหาวิทยาลัยหรือบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาหรือฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติด หรือผู้ป่วยด้วยโรคทางสมอง

30 คน วันที่ 27 - 29 กันยายน 2565 (3 วัน) วันที่ 7 กันยายน 2565   ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 07 June 2022 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >