หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


โครงการอบรมปี 2567 พิมพ์
Thursday, 21 December 2023
Download หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์

ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2567
หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรม วันอบรม ประกาศรายชื่อ ค่าลงทะเบียน (เอกชน) ค่าลงทะเบียน (ภาครัฐ)
1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ รหัส PMNIDAT 01 แพทย์จากสถานพยาบาล ทุกระดับทั่วประเทศ   30 วันที่ 4 - 6 มีนาคม 2567 (3 วัน) วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
3,500 บ าท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
2.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รหัส PMNIDAT 04 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ   รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 27 - 28 กุมภาพันธ์ 2567 (2 วัน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 - 20 มีนาคม 2567 (2 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
2,500 บาท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
3.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program รหัส PMNIDAT 06 บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ที่ยังไม่ผ่านการอบรม รูปแบบ Matrix Programs (ควรมีพื้นฐาน Counseling)   รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 22 - 26 มกราคม 2567 (5 วัน)
รุ่นที่ 2
วันที่ 4 - 8 มีนาคม 2567 (5 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 28 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
 3,500 บ าท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
4.หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รหัส PMNIDAT 07 1.พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
2. ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานยาและสารเสพติด
  50 วันที่ 29 มกราคม - 2 กุมภาพันธ์ 2567 (5 วัน) วันที่ 8 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
5,000 บาท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
5.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model รหัส PMNIDAT08 บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติด (นักจิตวิทยา นักสังคมสังเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ) ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutics Community: TC.)   50 วันที่ 11 - 22 มีนาคม 2567 (10 วัน) วันที่ 12 มกราคม 2567
เปลี่ยนแปลงวันประกาศรายชื่อเป็นวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
9,500 บาท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
6.หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด รหัส PMNIDAT 14 บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   50 วันที่ 19 - 21 กุมภาพันธ์ 2567 (3 วัน) วันที่ 22 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
2,000 บาท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
7.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเสพติด รหัส PMNIDAT 15 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือบุคลกรที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด
ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
  รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 (3 วัน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 27 มีนาคม 2567 (3 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 29 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
3,500 บาท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
8.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา รหัส PMNIDAT 16 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด
ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
  รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 (5 วัน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 1 - 5 เมษายน 2567 (5 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 8 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 4 มีนาคม 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
3,000 บาท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
9.หลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินแบบผู้ป่วยใน
พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการ
บำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยใน หรือผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลที่มีแผนการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด
  50 ท่าน วันที่ 12 - 16 กุมภาพันธ์ 2567 (5 วัน) วันที่ 15 มกราคม 2567
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
5,000 บาท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยงเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
 ยืนยันสิทธิ์การเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 08 6351 9626
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 04 March 2024 )
ถัดไป >