หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


สมาคมพยาบาลยาเสพติดไทย พิมพ์
Friday, 07 February 2014

 สมาคมพยาบาลยาเสพติดไทย

วัตถุประสงค์
1 เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และระดมความคิดเห็นระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด โดยการจัดประชุม การสัมมนา หรือกิจกรรมอื่นๆ
2 ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ การพัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ การสนับสนุนการศึกษา การวิจัยและการเผยแพร่ความรู้ด้านยาเสพติด
3 สร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่เป็นเลิศ เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม
4 ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
5 เสริมสร้างความเป็นธรรมและส่งเสริมสวัสดิการของสมาชิก
6 ช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอันเป็นอุปสรรคต่อความเจริญทางวิชาชีพ
7 เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อและร่วมมือประสานงานกับองค์กรทั้งรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

สิทธิประโยชน์สำหรับสมาชิกสมาคมพยาบาลยาเสพติดไทย
1. สิทธิในการเข้าประชุมวิชาการพยาบาลโดย ไม่เสียค่าลงทะเบียน
2. สามารถนำผลงานทางวิชาการที่เกี่ยวกับยาและสารเสพติดมาเผยแพร่ในวารสารของสถาบันธัญญารักษ์โดยผ่านคณะกรรมการสมาคมฯ
3. ได้รับการช่วยเหลือด้านสวัสดิการ กรณีสมาชิกประสบสาธารณภัย ได้แก่ อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสมาคมฯ
4. จัดงานมุติตาจิตสำหรับสมาชิกที่เกษียณอายุราชการในการประชุมวิชาการพยาบาลยาเสพติด
5. สิทธิเสนอชื่อและออกเสียงเลือกตั้งกรรมการสมาคมฯ
6. สิทธิแสดงความคิดเห็นในกิจกรรมของสมาคมฯ และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกัน

- ข้อกำหนดสมาคมพยาบาลยาเสพติดไทย
- ใบสมัครสมาคมพยาบาลยาเสพติดไทย
- รายชื่อผู้สมัครสมาชิกสมาคมพยาบาลยาเสพติดไทย อัพเดท 5 เม.ย. 2562

*****************************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์สมาคมพยาบาลยาเสพติด

       ชมรมพยาบาลยาเสพติดไทยได้จัดส่งบัตรสมาชิกชมรมฯ และวารสารวิชาการยาเสพติดไปให้กับสมาชิกทุกท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ หากไม่ได้รับ หรือมีข้อมูลที่ต้องแก้ไข กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ 025310080-8 ต่อ 514 หรือโทรสาร  02 - 9989178

       สมาชิกชมรมพยาบาลยาเสพติดไทยจากสถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ในวันที่ ๑๘ –๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 19 November 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >