หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


โครงการอบรมปี 2566 พิมพ์
Monday, 28 November 2022
Download หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์

ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566
หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรม วันอบรม ประกาศรายชื่อ ค่าลงทะเบียน (เอกชน) ค่าลงทะเบียน (ภาครัฐ)
1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ รหัส PMNIDAT 01 แพทย์จากสถานพยาบาล ทุกระดับทั่วประเทศ 30 วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 (3 วัน) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
2.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รหัส PMNIDAT 04 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 (2 วัน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 (2 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
2,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
3.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program รหัส PMNIDAT 06 บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ที่ยังไม่ผ่านการอบรม รูปแบบ Matrix Programs (ควรมีพื้นฐาน Counseling) รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 (5 วัน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 (5 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
4.หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รหัส PMNIDAT 07 1. พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
2. ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานยาและสารเสพติด
50 วันที่ 9 - 13 มกราคม 2566 (5 วัน) วันที่ 20 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
5,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
5.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
รหัส PMNIDAT08
บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติด (นักจิตวิทยา นักสังคมสังเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ) ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutics Community: TC.) 50 วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 (10 วัน) วันที่ 17 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
9,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
6.หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
รหัส PMNIDAT 14
บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 50 วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 (3 วัน) วันที่ 31 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
2,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
7.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเสพติด
รหัส PMNIDAT 15
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือบุคลกรที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 (3 วัน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 (3 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
8.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา รหัส PMNIDAT 16 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 (5 วัน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 (5 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
รุ่นที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2566
3,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
9.หลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินแบบผู้ป่วยใน
พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยใน หรือผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลที่มีแผนการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด 50 ท่าน วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 (5 วัน) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566 5,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 31 January 2023 )
ถัดไป >