หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


โครงการอบรมปี 2566 พิมพ์
Monday, 28 November 2022
Download หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์

ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม ประจำปี 2566
หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรม วันอบรม ประกาศรายชื่อ ค่าลงทะเบียน (เอกชน) ค่าลงทะเบียน (ภาครัฐ)
1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ รหัส PMNIDAT 01 แพทย์จากสถานพยาบาล ทุกระดับทั่วประเทศ 30 วันที่ 8-10 มีนาคม 2566 (3 วัน) วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิการอบรม Click
3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
2.หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด รหัส PMNIDAT 04 บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานดูแลผู้ติดยาเสพติดทั่วประเทศ รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 14-15 กุมภาพันธ์ 2566 (2 วัน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 มีนาคม 2566 (2 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 24 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
2,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
3.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอกตามรูปแบบ Matrix Program รหัส PMNIDAT 06 บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ที่ยังไม่ผ่านการอบรม รูปแบบ Matrix Programs (ควรมีพื้นฐาน Counseling) รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 30 มกราคม - 3 กุมภาพันธ์ 2566 (5 วัน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ - 3 มีนาคม 2566 (5 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 10 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
4.หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รหัส PMNIDAT 07 1. พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
2. ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานยาและสารเสพติด
50 วันที่ 9 - 13 มกราคม 2566 (5 วัน) วันที่ 20 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
5,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
5.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
รหัส PMNIDAT08
บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติด (นักจิตวิทยา นักสังคมสังเคราะห์ เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ทหาร ตำรวจ) ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutics Community: TC.) 50 วันที่ 6 - 17 กุมภาพันธ์ 2566 (10 วัน) วันที่ 17 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
9,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
6.หลักสูตรการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
รหัส PMNIDAT 14
บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 50 วันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2566 (3 วัน) วันที่ 31 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
2,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
7.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการเสริมสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเสพติด
รหัส PMNIDAT 15
แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข หรือบุคลกรที่ปฏิบัติงานด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 18 - 20 มกราคม 2566 (3 วัน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 25 - 27 มกราคม 2566 (3 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 27 ธันวาคม 2565
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 3 มกราคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
3,500 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
8.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา รหัส PMNIDAT 16 แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข ที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
รุ่นละ 50 รุ่นที่ 1 วันที่ 13 - 17 มีนาคม 2566 (5 วัน)
รุ่นที่ 2 วันที่ 27 - 31 มีนาคม 2566 (5 วัน)
รุ่นที่ 1 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
รุ่นที่ 2 วันที่ 8 มีนาคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
3,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
9.หลักสูตรการดูแลผู้ติดยาเสพติดที่มีภาวะวิกฤตฉุกเฉินแบบผู้ป่วยใน
พยาบาลผู้ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลที่เปิดให้บริการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดแบบผู้ป่วยใน หรือผู้ปฏิบัติงานจากโรงพยาบาลที่มีแผนการจัดตั้งหอผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติด 50 ท่าน วันที่ 20 - 24 มีนาคม 2566 (5 วัน) วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
5,000 บาท ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)

Download หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์

หลักสูตรฝึกอบรม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566
หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรม วันอบรม ประกาศรายชื่อ ค่าลงทะเบียน (เอกชน) ค่าลงทะเบียน (ภาครัฐ)
1.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล (10 วัน) รหัส PMNIDAT 03 พยาบาลวิชาชีพที่มีคุณสมบัติ
(ข้อใดข้อหนึ่ง) ดังนี้
1. พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิตและจิตเวช/เวชปฏิบัติ
2. พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 2 ปี และจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ
50 ท่าน
วันที่ 12 - 23 มิถุนายน 2566 (10 วัน) วันที่ 16 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
15,000 บาท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
2.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy Level I) รหัส PMNIDAT 11 บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาผู้ป่วยยาและสารเสพติดใน
สถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
50 คน
วันที่ 25 - 28 เมษายน 2566 (4 วัน) วันที่ 5 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
3,500 บาท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
3.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (Cognitive Behavioral Therapy Level II) รหัส PMNIDAT 12 ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดความคิดและพฤติกรรม
ในผู้ติดยาและสารเสพติด (Cognitive Behavioral Therapy) Level I
30 คน

ครั้งที่ 1 วันที่ 29 - 31 พฤษภาคม 2566
เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 7-9 มิถุนายน 2566

ครั้งที่ 2 วันที่ 19 - 20 มิถุนายน 2566
เปลี่ยนแปลงเป็น วันที่ 26-27 มิถุนายน 2566

ครั้งที่ 3 วันที่ 20 - 21 กรกฎาคม 2566

ครั้งที่ 4 วันที่ 24 - 25 สิงหาคม 2566
(รวม 9 วัน)

Download หนังสือขอเปลี่ยนแปลงวันอบรม

วันที่ 8 พฤษภาคม 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
12,000 บาท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)

Download หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์

ปฏิทินหลักสูตรฝึกอบรม (เพิ่มเติม) ประจำปี 2566
หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้าอบรม วันอบรม ประกาศรายชื่อ ค่าลงทะเบียน (เอกชน) ค่าลงทะเบียน (ภาครัฐ)
หลักสูตรการบำบัดรักษาผู้ใช้ยาและสารเสพติดสำหรับพยาบาลวิชาชีพ รหัส PMNIDAT 07 1. พยาบาลวิชาชีพ/บุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด
2. ไม่มีประสบการณ์ในการดูแลผู้ป่วยยาและสารเสพติด หรือได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบงานยาและสารเสพติด
30 รุ่นที่ 2 วันที่ 22 - 26 พฤษภาคม 2566 (5 วัน) วันที่ 25 เมษายน 2566
ประกาศรายชื่อ Download
ยื่นยันสิทธิ์การอบรม Click
5,000 บาท
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
ฟรีค่าลงทะเบียน
(ค่าเดินทาง,ที่พัก,เบี้ยเลี้ยงเบิกต้นสังกัด)
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 05 February 2024 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >