หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ความรู้สำหรับผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด พิมพ์
Wednesday, 17 November 2021

หนังสือวิชาการ

คู่มือ/แนวทางปฏิบัติ

เมทาโดน เรื่องที่เภสัชกรต้องรู้

คู่มือแนวทางการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยชุมชนเป็นฐาน (Community Based Treatment : CBTx) สำหรับผู้ปฏิบัติงานในชุมชน

แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะขาดแอลกอฮอล์

คู่มือการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดยาและสารเสพติดระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ

คู่มือการจัดบริการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติดสำหรับผู้ให้บริการ

ชุดความรู้การลดอันตรายจาการใช้ยาเสพติด

แนวทางการดำเนินงานการบำบัดฟื้นฟูโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและแนวปฏิบัติที่ดี Community Based Treatment and Rehabilitation CBTx and Best Practices

คู่มือการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีนที่มีภาวซึมเศร้า

มาตรฐานการบำบัดด้วยเมทาโดนระยะยาวของประเทศไทย

แนวปฏิบัติการดูแลผู้ป่วยภาวะขาดสุรา สำหรับทีมสหวิชาชีพ

มาตรฐานการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด และ FAST MODEL

คู่มือโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ป่วยเมทแอมเฟตามีน

หลักสูตรการบริการเมทาโดนระยะยาว Methadone Maintenance Treatment

แนวทางปฏิบัติการให้เมทาโดนระยะยาว : ในผู้เสพติดเฮโรอีน Clinical Practice Guideline of Methadone Maintenance Treatment for Heroin Dependence

คู่มือนักบำบัดครอบครัวในคลินิก

คู่มือ SMART Camp ค่ายเยาวชนสดใสไร้ควันบุหรี่

ดูแลอย่างไรไม่ติดซ้ำ

คู่มือการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model)

คู่มือ ค่ายวันหยุด (Holiday Camp)

ช่วยเพื่อนช่วยตนเอง Help to self help

หนังสือ ตำรา

เวชศาสตร์ฉุกเฉิน สำหรับผู้ป่วยยาและสารเสพติด

ตำราการบำบัดผู้ป่วยเสพติดสารระเหย

ตำราเวชศาสตร์การเสพติด Textbook of Addiction Medicine

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 24 November 2021 )
ถัดไป >