หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ผลงานวิชาการของบุคลากร สบยช. พิมพ์
ชื่อเรื่อง  วันที่เผยแพร่ Download
ผู้ป่วยเสพติดเฮโรอีนหญิงตั้งครรภ์ที่เข้ารับการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพที่ศูนย์ลดอันตรายจากการใช้ยาและสารเสพติด : การจัดการรายกรณี
ผู้วิจัย : สุภาพ พลสำโรง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 23 กรกฎาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดกัญชาที่มีภาวะซึมเศร้ารุนแรงด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : มะลิ แสวงผล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 23 กรกฎาคม 2567
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดกัญชาที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวทำร้ายผู้อื่นและมีโรคความดันโลหิตสูง
ผู้วิจัย : เสาวคนธ์ กลักทองกรณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 17 กรกฎาคม 2567
การจัดการรายกรณี : ผู้ป่วยเสพติดกัญชาที่มีโรคร่วมทางจิตเวชชนิดอารมณ์สองขั้ว (Bipolar)
ผู้วิจัย : วิลัยพร จันทนชาติ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 12 กรกฎาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยหญิงเสพติดยาบ้าที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : พรกมล ทองกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 11 กรกฎาคม 2567
การศึกษาและพัฒนารูปแบบการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติดเด็กและวัยรุ่น เพื่อเพิ่มพฤติกรรมป้องกันการเสพยาเสพติดซ้ำ
ผู้วิจัย : ภัทราภรณ์ กินร พ.บ., สำเนา นิลบรรพ์ ปร.ด., จรุณรักษ์ ยี่ภู่ ปร.ด., อภิชาติ เรณูวัฒนานท์ พ.บ., นิภาวัล บุญทับถม พย.ม.
 10 กรกฎาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดสุราที่มีภาวะปอดอักเสบ : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : สุภา อัคจันทร์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 8 กรกฎาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุรารุนแรงแบบต่อเนื่องไร้รอยต่อโดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : กงจักร สอนลา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 2 กรกฎาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดเคตามีนที่มีอาการหูแว่วและมีพฤติกรรมก้าวร้าว : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : พัชชา จอมเกตุ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 1 กรกฎาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดเฮโรอีนที่มีพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : แสงจันทร์ กอมณี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 11 มิถุนายน 2567
การพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด กรณีศึกษา: การจัดการรายกรณี ผู้ป่วยเสพติดแอมเฟตามีนที่มีอาการร่วมทางจิตเวชและมีพฤติกรรมเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรงร่วมกับครอบครัวและชุมชน
ผู้วิจัย : กาญจนา วงศ์สุทธิรัตน์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 5 มิถุนายน 2567
การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดสารกระตุ้นที่ภาวะแทรกซ้อนทางจิตร่วมกับโรคเบาหวาน : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : ปิยะพร โล้วมั่นคง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 23 พฤษภาคม 2567
กรณีศึกษา : การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดยาบ้าที่ติดบุหรี่และมีภาวะซึมเศร้า
ผู้วิจัย : ศรีไพร เจนชัย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 21 พฤษภาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศเสพติดยาไอซ์ด้วยวิธีฉีดและมีภาวะติดเชื้อเอชไอวี : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : อารีย์ พัฒนะ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 21 พฤษภาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดยาบ้าที่มีอาการทางจิตเวชและมีความเสี่ยงสูงต่อการทำร้ายผู้อื่น : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : ชนิกานต์ สุมณฑา พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 17 พฤษภาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดสุราที่มีภาวะถอนพิษสุรารุนแรงและมีภาวะเลือดออกในระบบทางเดินอาหารส่วนต้น(UGIB)
ผู้วิจัย : ชุติกาญจน์ คำรศ พยายาลวิชาชีพชำนาญการ
 15 พฤษภาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยสุราที่มีภาวะถอนพิษสุรารุนแรงและมีภาวะเฉียบพลันทางระบบประสาทซึ่งเกิดจากภาวะขาดวิตามินบี ๑
ผู้วิจัย : นิรดา ศรีษะนาราช พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 14 พฤษภาคม 2567
การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดเฮโรอีนและมีพฤติกรรมต่อต้านสังคม (Antisocial personality disorder) : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : รจนา ทิพย์วรรณ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 13 พฤษภาคม 2567


แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 24 July 2024 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >