หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ผลงานวิชาการของบุคลากร สบยช. พิมพ์
Tuesday, 20 September 2022
ชื่อเรื่อง  วันที่เผยแพร่ Download
การพยาบาลผู้ป่วยเสพติดสุราที่มีภาวะแทรกซ้อนรุนแรง : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : สุกุมา แสงเดือนฉาย พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 23 กันยายน 2565
 
การจัดการรายกรณี : ผู้ป่วยเสพติดแอมเฟตามีนและกัญชามีอาการร่วมทางจิตเวชที่ก้าวร้าวรุนแรงร่วมกับครอบครัวและชุมชน
ผู้วิจัย : วิมลพรรณ โชติแสงทอง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 29 กันยายน 2565
 
การพยาบาลผู้ป่วยเฮโรอีนที่มีอาการทางจิต : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : ไพวัล อาจหาญ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 3 ตุลาคม 2565
 
กรณีศึกษา (Case study) การพยาบาลผู้ป่วยสุราที่มีภาวะถอนพิษสุราและติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
ผู้วิจัย : จรุณรักษ์ ยี่ภู่ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
 3 ตุลาคม 2565
 
เรื่องการพยาบาลผู้ป่วยเสพติดกัญชาร่วมกับยาบ้าที่มีภาวะโรคแทรกซ้อนทางจิตเวชในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ : กรณีศึกษา
ผู้วิจัย : อภิญภัทร ทรัพย์ประเสริฐ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
14 ธันวาคม 2565  
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 29 December 2022 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >