(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) พิมพ์
Thursday, 11 September 2008


วิสัยทัศน์

ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายใน พ.ศ. 2564
 
พันธกิจ
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด ที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co-Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล
 
เป้าประสงค์
1. การแพทย์ ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ของประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (medical services excellence) ส่งผลให้ผู้เสพผู้ติดสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. แพทย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Health personal excellence) ด้านยาและสารเสพติด 
3. กลุ่มธัญญารักษ์ มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Management excellence) 
 
ค่านิยม
กระทรวงสาธารณสุข M= เป็นนายตนเอง O= เร่งสร้างสิ่งใหม่ P= ใส่ใจประชาชน H= ถ่อมตนอ่อนน้อม
กรมการแพทย์          D= พร้อมนำระดับชาติ M= สามารถไปด้วยกัน S= มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

เข็มมุ่ง สบยช. ปี 2562-2563
1. พัฒนาการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข  2P safety
2. พัฒนาความเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความบกพร่องทางพุทธิปัญญา
3. พัฒนาการแก้ไข้ปัญหายาและสารเสพติดโดยกระบวนการส่งเสริมป้องกัน( PPP) การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) และการลดอันตรายจากการใช้ยา (Harm Reduction)
 
ยุทธศาสตร์
ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิชาการ  มาตรฐานการรักษาที่เป็นเลิศด้านยาและสารเสพติด
ยุทธศาสตร์ที่ 2 สร้างความร่วมมือและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายบริการวิชาการ
ยุทธศาสตร์ที่ 3 Addiction Smart Center
ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนาระบบบริหารจัดการเพื่อสนับสนุนความเป็นเลิศ

นโยบาย


- นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด "No Gife Policy" สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง นโยบายด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (2562)
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง นโยบายด้านอนามัยและสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์ GREEN & CLEAN Hospital (2560)
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องนโยบายด้านอนุรักษ์พลังงาน
- ประกาศคณะกรรมการลดค่าใช้จ่ายและส่งเสริมมาตรการประหยัดทรัพยากรและพลังงาน เรื่องนโยบายอนุรักษ์พลังงาน

 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 19 March 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.