หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พิมพ์
Wednesday, 07 October 2020
การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

1.ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
- ระเบียบสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีว่าด้วยข้อกำหนดการวิจัยในมนุษย์ของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)
- ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งเอกสารแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

2.ตัวอย่างและแบบฟอร์ม
- แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
- เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Research Subject Information Sheet)
- เอกสารคำแนะนำสำหรับอาสาสมัคร
- (ตัวอย่าง) เอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัคร
- ใบยินยอมด้วยความสมัครใจ

3.ประกาศค่าธรรมเนียม EC
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง การเก็บค่าธรรมเนียมการวิจัยและค่าธรรมเนียมการขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 17 April 2024 )