www.pmnidat.go.th - การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน
การขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน พิมพ์
Wednesday, 07 October 2020

การรับรองจริยธรรมการวิจัยในคน

1.ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
- ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัย
- หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการส่งเอกสารแบบเสนอโครงการวิจัย เพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในคน สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

2.ตัวอย่างและแบบฟอร์ม
- แบบเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัย สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
- เอกสารชี้แจงข้อมูลแก่ผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย (Research Subject Information Sheet)
- เอกสารคำแนะนำสำหรับอาสาสมัคร
- (ตัวอย่าง) เอกสารแนะนำสำหรับอาสาสมัคร
- ใบยินยอมด้วยความสมัครใจ

3.ประกาศค่าธรรมเนียม EC
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง เกณฑ์การเก็บเงินค่าธรรมเนียมโครงการวิจัยที่ขอดำเนิการใน สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 07 October 2020 )

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.