การปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติด (รุ่นที่ 16) พิมพ์
Monday, 01 February 2021

       นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กล่าวต้อนรับในการปฐมนิเทศผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติด (รุ่นที่ 16)โดยมีนางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สบยช.  คณะกรรมการประจำหลักสูตรและอาจารย์ประจำวิชาร่วมต้อนรับ ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.