การประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระงานตามแนวทาง FTE พิมพ์
Monday, 09 November 2020
      สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการวิเคราะห์ภาระงานตามแนวทาง FTE โดยมีนางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ สบยช. นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ผู้แทนจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ส่วนภูมิภาค และบุคลากร สบยช. ร่วมประชุม เพื่อจัดทำแผนอัตรากำลังระยะเวลา 5 ปี ร่วมกันของ สบยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ณ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.