ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธี e-bidding พิมพ์
Monday, 31 August 2020

- (ร่าง)  ประกาศสถาบันบําบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาบริการดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง งานจ้างเหมาบริการ ดูแลสนามหญ้า ต้นไม้ สวนหย่อม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 08 September 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.