การประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 6/ 2563 พิมพ์
Thursday, 16 July 2020
        สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยกลุ่มงานพัฒนาและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด จัดการประชุมคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด ครั้งที่ 6/ 2563 ซึ่งได้รับเกียรติจากนายแพทย์เฉลิมชัย ชูเมือง ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานการประชุม โดยมีนายแพทย์มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์  นายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ปรึกษาสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สบยช. นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สบยช. และคณะทำงานกลั่นกรองและรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด พร้อมด้วยผู้นำเสนอ เข้าร่วมประชุมพิจารณาข้อมูลสถานพยาบาลยาเสพติดเพื่อรับรองคุณภาพ (Accreditation) จำนวน 2 แห่ง และรับรองคุณภาพซ้ำ (Re - accreditation) จำนวน 21 แห่ง ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟู   ผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.