การประชุมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ (CQI) พิมพ์
Friday, 10 July 2020

         สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยศูนย์พัฒนาคุณภาพ จัดการประชุมนำเสนอผลงานการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ (CQI) เพื่อให้บุคลากรของ สบยช. ซึ่งผ่านการอบรมการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ ทั้ง 2 รุ่นได้นำเสนอโครงร่างผลงาน CQI  โดยมีนายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพ ร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะ ณ ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 10กรกฎาคม 2563

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 13 July 2020 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.