โครงการอบรมประจำปี 2562 พิมพ์
Monday, 05 November 2018

Download หนังสือเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (หลักสูตร 1 และ 2 )

1.หลักสูตรเวชศาสตร์สารเสพติดสำหรับพยาบาล    

ผู้เข้ารับการอบรม พยาบาลวิชาชีพ มีประสบการณ์ทำงานด้านยาเสพติด มาแล้วอย่างน้อย 5 ปี และ/หรือจบหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทางสุขภาพจิต /เวชปฏิบัติ และ/หรือจบหลักสูตรปริญญาโท สาขาสุขภาพจิต จิตเวช หรือหลักสูตรที่เกี่ยวข้อง
จำนวน 40 ท่าน
วั
นที่ 3 – 14 มิถุนายน 2562  เปลี่ยนเป็นวันที่ 10 – 21 มิถุนายน 2562 หนังสือเปลี่ยนแปลงวันอบรม
ประกาศรายชื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 Download
2.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ (Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT)        

ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ จำนวน 2 รุ่น รุ่นละ 50 ท่าน
รุ่นที่ 1 วันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2562 เปลี่ยนวันอบรมเป็นวันที่ 22 – 24 พฤษภาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 23 เมษายน 2562
Download หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมและประกาศรายชื่อ
รุ่นที่ 2 วันที่ 17 – 19 กรกฎาคม 2562 เปลี่ยนวันอบรมเป็นวันที่ 24 – 26 กรกฎาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2562
Download หนังสือขอเปลี่ยนแปลงการจัดอบรมDownload หนังสือเชิญส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม (หลักสูตร 3 และ 4)

3.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model

ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูฯทั้งภาครัฐและเอกชน  จำนวน 50 ท่าน  วันที่ 13 – 17 พฤษภาคม 2562  ประกาศรายชื่อวันที่ 24 เมษายน 2562 Download

4.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด (Para-medical)        

ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด จำนวน 50 ท่าน แบ่งการอบรมเป็น 2 ครั้ง
ครั้งที่ 1 วันที่ 3 – 7 มิถุนายน 2562 , ครั้งที่ 2 วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562
เปลี่ยนเป็นครั้งที่ 1 วันที่ 8 – 12 กรกฎาคม 2562 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 – 26 กรกฎาคม 2562
หนังสือเปลี่ยนแปลงวันอบรม
ประกาศรายชื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 Download


Download หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรม
ลงทะเบียนออนไลน์

หลักสูตร

ผู้เข้ารับการอบรม

ผู้เข้าอบรม

วันอบรม

ค่าลงทะเบียน

1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์

แพทย์จากสถานพยาบาลทุกระดับ

30 ท่าน

วันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562

ไม่มี

2.หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน

แพทย์ พยาบาลที่รับผิดชอบ และทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงาน ยาเสพติด ห้องฉุกเฉิน หรือหอผู้ป่วย

รุ่นละ
40 ท่าน

รุ่นที่ 1
วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562

รุ่นที่ 2
วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562

ไม่มี

3.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด

บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด
ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

รุ่นละ
50 ท่าน

รุ่นที่ 1
วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561

รุ่นที่ 2
วันที่ 9 – 11 มกราคม 2562

ไม่มี

4.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม ( CBT) Level I

บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด
ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

รุ่นละ
50 ท่าน

รุ่นที่ 1
วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2562

รุ่นที่ 2
วันที่ 26 กุมภาพันธ์ –
1 มีนาคม 2562

ไม่มี

หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิด และพฤติกรรม ( CBT) Level II (อบรมจำนวน 4 ครั้ง)

ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดยาและสารเสพติด ( Cognitive Behavioral Therapy) Level I , ขาดได้ไม่เกิน 20 % , มี Case ในการทำ Supervision , ทำ Case 3 ครั้ง

20 ท่าน

ครั้งที่ 1
วันที่ 1 – 3 เมษายน 2562

ครั้งที่ 2
วันที่ 18 – 19 เมษายน 2562

ครั้งที่ 3
วันที่ 16–17 พฤษภาคม 2562

ครั้งที่ 4
วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562

ไม่มี

5. หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model

บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูฯทั้งภาครัฐและเอกชน

60 ท่าน

วันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562

ไม่มี

6.หลักสูตรการคัดกรองผู้ใช้ยาและสารเสพติด เพื่อการบำบัดและส่งต่อ ( Screening, Brief Intervention and Referral to treatment : SBIRT)

บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ

50 ท่าน

รุ่นที่ 1
วันที่ 7 – 9 มกราคม 2562

รุ่นที่ 2
วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562

ไม่มี

7.หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพ
ผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program

บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก ควรมีพื้นฐาน Counseling

รุ่นละ
50 ท่าน

รุ่นที่ 1
วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561

รุ่นที่ 2
วันที่ 14–18 มกราคม 2562

ไม่มี

8.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา

แพทย์ พยาบาล ที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด
ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

50 ท่าน

วันที่ 21 – 25 มกราคม ๒๕62

 

ไม่มี

9.หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่อง ทางสมอง
( Cognitive Impairment)

บุคลากรสาธารณสุขผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน

35 ท่าน

วันที่ 30 มกราคม –
1 กุมภาพันธ์ 2562

ไม่มี

10.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด
( Para-medical)

บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติด
ที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด

50 ท่าน

วันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562

ไม่มี

11.ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ 20 ปี 2562

บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด

1,500 ท่าน

วันที่ 3 – 5 กรกฎาคม 2562

ไม่มี

ผู้ที่ได้รับการประกาศรายชื่อต้องยืนยันการเข้ารับการอบรมหลังจากประกาศรายชื่อ ภายใน 7 วัน
ถ้าไม่ยืนยันจะถือว่าสละสิทธิ์ โทรศัพท์ 02 531 0080 ต่อ 417

1.หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์   
    ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์จากสถานพยาบาลทุกระดับ จำนวน 30 ท่าน   
    อบรมวันที่ 13 - 15 กุมภาพันธ์ 2562    ประกาศรายชื่อวันที่ 28 มกราคม 2562
Download
 
2.หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาและสารเสพติดที่มีภาวะแทรกซ้อนวิกฤตและฉุกเฉิน       
    ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์ พยาบาลที่รับผิดชอบและทีมสหวิชาชีพปฏิบัติงานยาเสพติด ห้องฉุกเฉินหรือหอผู้ป่วย รุ่นละ 40 ท่าน   
    อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 23 มกราคม 2562
Download
    อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 12 – 13 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562
Download
3.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด   
    ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
    รุ่นละ 50 ท่าน   
    อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 12 – 14 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 Download
    อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 9 – 11 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2561 Download
 
4.หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level I
ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษา ผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ 50 ท่าน   
    อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 16 มกราคม 2562
Download
    อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 26 กุมภาพันธ์ – 1 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562
Download

4.1 หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม (CBT) Level II
ผู้เข้ารับการอบรม ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดยาและสารเสพติด (Cognitive Behavioral Therapy) Level I ,   ขาดได้ไม่เกิน 20% , มี Case ในการทำ Supervision , ทำ Case 3 ครั้ง จำนวน 20 ท่าน ประกาศรายชื่อวันที่ 6 มีนาคม 2562
Download
    อบรมจำนวน 4 ครั้ง ครั้งที่ 1 วันที่ 1 – 3 เมษายน 2562 , ครั้งที่ 2 วันที่ 18 – 19 เมษายน 2562
    ครั้งที่ 3 วันที่ 16 – 17 พฤษภาคม 2562 , ครั้งที่ 4 วันที่ 13 – 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 20 ท่าน

5.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
    ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูฯทั้งภาครัฐและเอกชน จำนวน 60 ท่าน   
    อบรมวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562
เลื่อนกำหนด

6.หลักสูตรการคัดกรองบำบัดรักษาและส่งต่อผู้ติดยาเสพติด (SBIRT : Screening, Brief Intervention and Referral to treatment)   
    ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในระดับปฐมภูมิ จำนวน 50 ท่าน   
    อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 7 – 9 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2561
Download
    อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 4 – 6 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 Download

7.หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program   
    ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก รุ่นละ 50 ท่าน   
    อบรมรุ่นที่ 1 วันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 ประกาศรายชื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2561
Download
    อบรมรุ่นที่ 2 วันที่ 14 – 18 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2561
Download
8.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา   
    ผู้เข้ารับการอบรม แพทย์ พยาบาลที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน
    จำนวน 50 ท่าน
    อบรมวันที่ 21 – 25 มกราคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 2 มกราคม 2562
Download
 
9.หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง (Cognitive Impairment)   
    ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรสาธารณสุขผู้มีหน้าที่ให้การบำบัด รักษาผู้ติดยาและสารเสพติดใน
    สถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน    จำนวน 35 ท่าน   
    อบรมวันที่ 30 มกราคม – 1 กุมภาพันธ์ 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 9 มกราคม 2562
Download

10.หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดสำหรับทีมสนับสนุนการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติด (Para-medical)
    ผู้เข้ารับการอบรม บุคลากรผู้ให้การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยเสพติดที่ไม่เคยผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัด จำนวน 50 ท่าน
    อบรมวันที่ 18 – 29 มีนาคม 2562 ประกาศรายชื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 เลื่อนกำหนด


Download หนังสือเชิญขอเลื่อนการจัดอบรม
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 12 June 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.