คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ พิมพ์
Wednesday, 01 September 2004

 

 

คณะกรรมการบริหารสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ผู้อำนวยการสถาบัน  ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ กรรมการ
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กรรมการ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กรรมการ
รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
 กรรมการ
นางภัทรินทร์ ชมภูคำ
กรรมการ
นายณรงค์ ศิลปสคราญ กรรมการ
นางธญรช ทิพยวงษ์
กรรมการ
นายชัยรัชต์ ก้องเปสลาพันธ์ กรรมการ
นายชุมพล ชมะโชติ กรรมการ
นางรุจิรา อาภาบุษยพันธุ์
กรรมการ
นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ
กรรมการ
นางสมพร สุวรรณมาโจ กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี กรรมการ
หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล กรรมการและเลขานุการ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 26 December 2018 )
< ก่อนหน้า

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.