หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


คณะกรรมการบริหารสถาบันฯ พิมพ์
Wednesday, 01 September 2004

  คณะกรรมการบริหารสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

ผู้อำนวยการสถาบัน  ประธานกรรมการ
รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ กรรมการ
รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ กรรมการ
รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล กรรมการ
รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ
 กรรมการ
นางภัทรินทร์ ชมภูคำ
กรรมการ
นายชุมพล ชมะโชติ  กรรมการ
นางสมพร สุวรรณมาโจ  กรรมการ
นายณรงค์ ศิลปสคราญ กรรมการ
นางธญรช ทิพยวงษ์
กรรมการ
นางดวงดาว ไวยปราชญ์
กรรมการ
นางวันเพ็ญ ใจปทุม
กรรมการ
นางยุคนธร จันทร์ดำ
กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุและบำรุงรักษา  กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานการเงินและบัญชี กรรมการ
หัวหน้ากลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ยุทธศาสตร์ และแผนงาน
กรรมการและเลขานุการ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 15 November 2022 )
< ก่อนหน้า