หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ข้อมูลการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562-2566 พิมพ์
Friday, 06 October 2023
ข้อมูลการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2562-2566
การให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วย
หน่วยนับ
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
พ.ศ. 2566
ผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด
ราย
47,727
43,388
47,095
53,420
51,800
จำนวนการให้บริการผู้ป่วยเฉลี่ย/วัน
ราย/วัน
195
179
194
220
213
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด
ราย
45,347
41,517
45,360
51,688
49,489
1. จำนวนรับผู้ป่วยนอกยาเสพติด  
3,259
3,317
2,769
4,713
4,828
- ผู้ป่วยนอกระบบสมัครใจ
ราย
3,255
3,317
2,701
4,711
4,828
- ผู้ป่วยนอกระบบบังคับบำบัด
ราย
4
0
68
2
0
2. ผู้ป่วยคลินิกบุหรี่
ราย
128
59
0
39
21
3. ผู้ป่วยนอกตรวจโรคทั่วไป (รวมทันตกรรม)
ราย
10,807
8,613
12643
15,465
6,779
4. ผู้ป่วยยาเสพติดอื่นๆ(ตรวจพิสูจน์+)-ผู้ป่วยนอก
ราย
30,458
28,585
28613
30852
36633
5. ผู้ป่วยติดตามยาเสพติด
ราย
610
815
1,308
594
1,218
6. ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ  
85
128
27
25
10
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย/วัน
ราย/วัน
195
171
187
212
203
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด
ราย
2,379
1,871
1,370
1,393
2,311
- ผู้ป่วยระบบสมัครใจ
ราย
1,838(77.26%)
1,486(79.42%)
1,046(76.35%)
1,388(99.64%)
2,311(100.00%)
- ผู้ป่วยระบบบังคับบำบัด
ราย
541(22.74%)
385(20.58%)
324(23.65%)
5(0.36%)
0(0.00%)
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย/วัน
ราย
10
8
6
7
10
จำนวนผู้ป่วยขั้นบำบัดยา
ราย
1,939
1,577
1141
1404
2333
จำนวนผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ
ราย
1,062
845
683
304
563
จำนวนเตียงของสถาบันฯ ที่รับจริง
เตียง
565
580
580
580
426
อัตราการครองเตียง
%
77.57
66.32
55.21
29.41
66.87
- อัตราการครองเตียง ขั้นบำบัดด้วยยา
%
72.70
60.18
49.69
48.53
82.32
- อัตราการครองเตียง ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
%
80.29
70.06
58.58
17.76
50.22
จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลฯ
วัน
160,912
138290
115123
61318
103981
จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่รักษาใน รพ.
วัน/คน
66.23
69.56
71.28
49.02
46.50
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่าย
ราย
2,365
1,998
1,615
1,251
2,236
- ขั้นบำบัดยา
ราย
1,355
1,110
830
985
1,732
ครบกำหนด
ราย
1,201(88.63%)
1,001(90.18%)
765(92.17%)
892(90.56%)
1608(92.84%)
ไม่สมัครใจ
ราย
94(6.94%)
58(5.23%)
23(2.77%)
18(1.83%)
44(2.54%)
ผิดระเบียบของโรงพยาบาลฯ
ราย
-
-
-
-
-
แพทย์อนุญาต
ราย
-
-
-
-
-
ตาย
ราย
-
-
-
-
1(0.06%)
ส่งรักษาโรงพยาบาลอื่น
ราย
17(1.25%)
6(0.54%)
11(1.33%)
9(0.91%)
25(1.44%)
หลบหนี
ราย
5(0.37%)
3(0.27%)
2(0.24%)
-
1(0.06%)
อื่น ๆ
ราย
38(2.80%)
42(3.78%)
29(3.49%)
66(6.70%)
53(3.06%)
- ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
ราย
1,010
878
785
266
504
ครบกำหนดฟื้นฟู/ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ราย
970(96.04%)
853(97.15%)
769(97.96%)
242(90.98%)
477(94.64%)
ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน/ไม่สมัครใจ
ราย
14(1.39%)
11(1.25%)
2(0.25%)
3(1.13%)
3(0.60%)
ผิดระเบียบของโรงพยาบาล
ราย
-
-
-
-
 
แพทย์อนุญาต
ราย
-
-
-
-
 
ส่งรักษาโรงพยาบาลอื่น
ราย
2(0.20%)
-
1(0.13%)
-
-
หลบหนี
ราย
16(1.58%)
7(0.80%)
6(0.76%)
8(3.01%)
23(4.56%)
ตาย
ราย
-
-
-
-
-
อื่น ๆ
ราย
8(0.79%)
7(0.80%)
7(0.89%)
13(4.89%)
1(0.20%)
จำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน
ราย
-
-
-
-
1
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายแยกตามระบบ  
2,365
1,998
1,615
1,251
2,236
- ผู้ป่วยในจำหน่ายระบบสมัครใจ
ราย
1,822
1,521
1,186
1,242
2,236
- ผู้ป่วยในจำหน่ายระบบบังคับบำบัด
ราย
543
467
429
9
0
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายประเภทหลบหนี
ราย
21(0.89%)
10(0.50%)
8(0.50%)
8(0.64%)
24(1.07%)
- ผู้ป่วยในหลบหนีระบบสมัครใจ
ราย
14(0.59%)
5(0.25%)
3(0.19%)
8(0.64%)
24(1.07%)
- ผู้ป่วยในหลบหนีระบบบังคับบำบัด
ราย
7(0.30%)
5(0.25%)
5(0.31%)
-
-
ภาวะโรคแทรกซ้อนผู้ป่วยในยาเสพติ ด
ราย
2,169
2,100
2,071
1,057
1,495
- ระบบจิตเวช
ราย
230(10.60%)
255(12.14%)
232(11.20%)
132(12.49%)
170(11.37%)
- ระบบประสาท
ราย
48(2.21%)
34(1.62%)
52(2.51%)
22(2.08%)
28(1.87%)
- ระบบไหลเวียนโลหิต
ราย
118(5.44%)
120(5.71%)
86(4.15%)
65(6.15%)
109(7.29%)
- ระบบทางเดินหายใจ
ราย
309(14.25%)
282(13.43%)
130(6.28%)
52(4.92%)
117(7.83%)
- ระบบทางเดินอาหาร
ราย
318(14.66%)
311(14.81%)
415(20.04%)
187(17.69%)
257(17.19%)
- ระบบผิวหนัง
ราย
159(7.33%)
132(6.29%)
134(6.47%)
44(4.16%)
74(4.95%)
- ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ราย
128(5.90%)
129(6.14%)
115(5.55%)
35(3.31%)
40(2.68%)
- ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
ราย
21(0.97%)
23(1.10%)
22(1.06%)
12(1.14%)
41(2.74%)
- อื่นๆ
ราย
838(38.64%)
814(38.76%)
885(42.73%)
508(48.06%)
659(44.08%)
จำนวนผู้ป่วยในระบบส่งต่อ
ราย
1,428
1,835
     
จำนวนการให้บริการทันตกรรม
ราย
5,507
4,098
2,900
3,621
3,615
จำนวนการตรวจด้วยรังสี
ราย
3,532
3,143
2,961
2,612
4,858
จำนวนการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ครั้ง
26,572
22,660
20,002
9,857
 
จำนวนการตรวจสารเสพติด
ครั้ง
93,238
45,928
31,493
34,613
44,564
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยสบยช. และ บสต.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 31 January 2024 )
ถัดไป >