หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกาศประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (e-bidding) พิมพ์
Thursday, 31 August 2023

- ประกาศกรมการแพทย์ เรื่อง ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 15/2566 ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2567 รวม 12 เดือน

- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

- ใบตารางเสนอราคา จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

- ใบเสนอรูปแบบอุปกรณ์ จ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

< ก่อนหน้า   ถัดไป >