หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ข้อมูลการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561-2565 พิมพ์
Tuesday, 11 October 2022
ข้อมูลการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2561-2565
การให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วย
หน่วยนับ
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
พ.ศ. 2565
ผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด
ราย
40,419
47,727
43,388
47,095
53,420
จำนวนการให้บริการผู้ป่วยเฉลี่ย/วัน
ราย/วัน
166
195
179
194
220
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด
ราย
38,112
45,347
41,517
45,360
51,688
1. จำนวนรับผู้ป่วยนอกยาเสพติด  
3,894
3,259
3,317
2,769
4,713
- ผู้ป่วยนอกระบบสมัครใจ
ราย
3,882
3,255
3,317
2,701
4,711
- ผู้ป่วยนอกระบบบังคับบำบัด
ราย
12
4
0
68
2
2. ผู้ป่วยคลินิกบุหรี่
ราย
152
128
59
0
39
3. ผู้ป่วยนอกตรวจโรคทั่วไป (รวมทันตกรรม)
ราย
9,963
10,807
8,613
12643
15,465
4. ผู้ป่วยยาเสพติดอื่นๆ
ราย
23,335
30,458
28,585
28613
30852
(ตรวจพิสูจน์+)-ผู้ป่วยนอก            
5. ผู้ป่วยติดตามยาเสพติด
ราย
670
610
815
1,308
594
6. ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ  
98
85
128
27
25
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย/วัน
ราย/วัน
157
195
171
187
212
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด
ราย
2,306
2,379
1,871
1,370
 
- ผู้ป่วยระบบสมัครใจ
ราย
1,766(76.58%)
1,838(77.26%)
1,486(79.42%)
1,046(76.35%)
1,388(99.64%)
- ผู้ป่วยระบบบังคับบำบัด
ราย
540(23.42%)
541(22.74%)
385(20.58%)
324(23.65%)
5(0.36%)
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย/วัน
ราย
10
10
8
6
7
จำนวนผู้ป่วยขั้นบำบัดยา
ราย
1,823
1,939
1,577
1141
1404
จำนวนผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ
ราย
1,180
1,062
845
683
304
จำนวนเตียงของสถาบันฯ ที่รับจริง
เตียง
586
565
580
580
580
อัตราการครองเตียง
%
77.12
77.57
66.32
55.21
29.41
- อัตราการครองเตียง ขั้นบำบัดด้วยยา
%
63.90
72.70
60.18
49.69
48.53
- อัตราการครองเตียง ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
%
84.12
80.29
70.06
58.58
17.76
จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลฯ
วัน
158,627
160,912
138290
115123
61318
จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่รักษาใน รพ.
วัน/คน
69.38
66.23
69.56
71.28
49.02
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่าย
ราย
2,330
2,365
1,998
1,615
1,251
- ขั้นบำบัดยา
ราย
1,296
1,355
1,110
830
985
ครบกำหนด
ราย
1,104(85.19%)
1,201(88.63%)
1,001(90.18%)
765(92.17%)
892(90.56%)
ไม่สมัครใจ
ราย
102(7.87%)
94(6.94%)
58(5.23%)
23(2.77%)
18(1.83%)
ผิดระเบียบของโรงพยาบาลฯ
ราย
-
-
-
-
-
แพทย์อนุญาต
ราย
-
-
-
-
-
ตาย
ราย
1(0.08%)
-
-
-
-
ส่งรักษาโรงพยาบาลอื่น
ราย
18(1.39%)
17(1.25%)
6(0.54%)
11(1.33%)
9(0.91%)
หลบหนี
ราย
3(0.23%)
5(0.37%)
3(0.27%)
2(0.24%)
-
อื่น ๆ
ราย
68(5.25%)
38(2.80%)
42(3.78%)
29(3.49%)
66(6.70%)
- ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
ราย
1,034
1,010
878
785
266
ครบกำหนดฟื้นฟู/ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ราย
1,000(96.71%)
970(96.04%)
853(97.15%)
769(97.96%)
242(90.98%)
ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน/ไม่สมัครใจ
ราย
16(1.55%)
14(1.39%)
11(1.25%)
2(0.25%)
3(1.13%)
ผิดระเบียบของโรงพยาบาล
ราย
-
-
-
-
-
แพทย์อนุญาต
ราย
-
-
-
-
-
ส่งรักษาโรงพยาบาลอื่น
ราย
-
2(0.20%)
-
1(0.13%)
-
หลบหนี
ราย
9(0.87%)
16(1.58%)
7(0.80%)
6(0.76%)
8(3.01%)
ตาย
ราย
-
-
-
-
-
อื่น ๆ
ราย
9(0.87%)
8(0.79%)
7(0.80%)
7(0.89%)
13(4.89%)
จำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน
ราย
-
-
-
-
-
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายแยกตามระบบ  
2,330
2,365
1,998
1,615
1,251
- ผู้ป่วยในจำหน่ายระบบสมัครใจ
ราย
1,784
1,822
1,402
1,118
1,127
- ผู้ป่วยในจำหน่ายระบบบังคับบำบัด
ราย
546
543
452
416
7
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายประเภทหลบหนี
ราย
12(0.52%)
21(0.89%)
10(0.50%)
8(0.50%)
8(0.64%)
- ผู้ป่วยในหลบหนีระบบสมัครใจ
ราย
10(0.43%)
14(0.59%)
5(0.25%)
3(0.19%)
8(0.64%)
- ผู้ป่วยในหลบหนีระบบบังคับบำบัด
ราย
2(0.09%)
7(0.30%)
5(0.25%)
5(0.31%)
-
ภาวะโรคแทรกซ้อนผู้ป่วยในยาเสพติ ด
ราย
2,415
2,169
2,100
   
- ระบบจิตเวช
ราย
294(12.17%)
230(10.60%)
255(12.14%)
232(11.20%)
132(12.49%)
- ระบบประสาท
ราย
33(1.37%)
48(2.21%)
34(1.62%)
52(2.51%)
22(2.08%)
- ระบบไหลเวียนโลหิต
ราย
123(5.09%)
118(5.44%)
120(5.71%)
86(4.15%)
65(6.15%)
- ระบบทางเดินหายใจ
ราย
400(16.56%)
309(14.25%)
282(13.43%)
130(6.28%)
52(4.92%)
- ระบบทางเดินอาหาร
ราย
488(20.21%)
318(14.66%)
311(14.81%)
415(20.04%)
187(17.69%)
- ระบบผิวหนัง
ราย
141(5.84%)
159(7.33%)
132(6.29%)
134(6.47%)
44(4.16%)
- ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ราย
127(5.26%)
128(5.90%)
129(6.14%)
115(5.55%)
35(3.31%)
- ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
ราย
22(0.91%)
21(0.97%)
23(1.10%)
22(1.06%)
12(1.14%)
- อื่นๆ
ราย
787(32.59%)
838(38.64%)
814(38.76%)
885(42.73%)
508(48.06%)
จำนวนผู้ป่วยในระบบส่งต่อ
ราย
1,269
1,428
1,835
   
จำนวนการให้บริการทันตกรรม
ราย
5,113
5,507
4,098
2,900
3,621
จำนวนการตรวจด้วยรังสี
ราย
3,569
3,532
3,143
2,961
2,612
จำนวนการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ครั้ง
27,180
26,572
22,660
20,002
9,857
จำนวนการตรวจสารเสพติด
ครั้ง
94,511
93,238
45,928
31,493
34,613
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยสบยช. และ บสต.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 11 October 2022 )
ถัดไป >