หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ (75 กลุ่มโรค) ปีงบประมาณ 2561-2565 พิมพ์
Tuesday, 11 October 2022
รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ (75 กลุ่มโรค)
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ปีงบประมาณ 2561-2565 (มีหน่วยเป็นราย)
เลขที่
รหัสโรค
สาเหตุการป่วย (กลุ่มโรค)
2561
2562
2563
2564
2565
1
A01 - A02 Typhoid, paratyphoid fever and other salmonella infections
0
0
0
0
0
2
A03 - A09 Other intestinal infectious diseases
94
91
82
123
33
3
A15 - A19 Tuberculosis
12
17
14
14
1
4
A30 Leprosy
0
0
0
0
0
5
A83 - A86 Viral encephalitis
0
0
0
0
1
6
A91 - A92 Dengue hemorrhagic fever and other mosquito borne viral he
2
0
0
0
0
7
B15 - B19 Viral hepatitis
9
8
13
23
4
8
B20 - B24 Human immunodeficiency virus [HIV] disesaes
16
14
29
56
27
9
B50 - B54 Malaria
0
0
0
0
0
10
A20-A28 Other infectious diseases
104
117
81
112
22
11
C22 CA Liver
0
0
0
0
0
12
C34 CA Lung
0
0
0
0
0
13
C50 CA Breast
0
0
0
2
3
14
C53 CA Cervix
0
0
0
1
0
15
D50-D89 (ยกเว้น D56) Diseases of the blood and blood forming organs and certain
33
31
53
110
27
16
D56 Thalassemia
20
15
20
9
4
17
E00-E07 Disorders of the thyroid gland
10
5
9
41
7
18
E10-E14 Diabetes mellitus
55
70
52
246
103
19
E15-E90 Other endocrine, nutrition and metabolic diseases
257
318
324
907
338
20
F04-F09 Organic, including symptomatic, mental disorders
10
5
8
14
15
21
F10-F19 Mental and behavioural disorders due to psychoactive subst
3971
3984
3629
3321
2795
22
F20-F29 Schizophrenia, schizotypal and delusional disorders
85
97
132
126
86
23
F30-F39 Mood [affective] disorders
126
55
85
81
49
24
F40-F48 Neurotic, stress-related and somatoform disorders
14
33
26
67
5
25
F70-F79 Mental retardation
3
4
5
5
1
26
G40-G41 Epilepsy
12
15
13
15
7
27
G00-G37,G43-G99 Other diseases of the nervous system
30
56
38
73
35
28
H00-H59 Diseases of the eye and adnexa
54
34
38
41
19
29
H60-H95 Diseases of the ear and mastoid process
23
11
30
21
3
30
I00-I02 Acute rheumatic fever
0
0
0
0
0
31
I05-I09 Chronic rheumatic heart diseases
0
0
0
0
0
32
I10-I15 Hypertensive diseases
117
122
127
461
190
33
I20-I25 Ischaemic heart diseases
5
1
2
9
5
34
I26-I52 Other heart diseases
1
9
2
19
2
35
I60-I69 Cerebrovascular diseases
4
7
2
6
10
36
I70-I99 Other diseases of the circulatory system
5
4
4
4
5
37
J00-J06,J30-J39 Acute upper respiratory infections and other diseases of upper respiratory tract
480
368
349
915
213
38
J10-J11 Influenza
15
10
13
5
102
39
J12-J18 Pneumonia
4
1
1
876
59
40
J40-J44, J47 Chronic lower respiratory diseases
7
16
11
38
3
41
J45-J46 Asthma and acute severe asthma
24
18
16
46
8
42
J20-J22,J60-J99 Other diseases of the respiratory system
4
3
10
56
3
43
K25-K27 Gastric and duodenal ulcer
7
5
9
11
0
44
K35-K38 Diseases of appendix
1
2
0
1
0
45
K40-K46 Hernia
1
4
4
0
1
46
K50-K55,K65-K67 Other disorders of intestines and peritoneum
0
0
0
0
0
47
K56 Paralytic ileus and intestinal obstruction without hernia.
0
0
0
0
0
48
K70 Alcoholic Liver diseases
100
75
95
124
72
49
K80-K81 Cholelithiasis and cholecystitis
1
0
0
1
1
50
K00-K14,K20-K23, Other diseases of the digestive system
477
345
315
479
228
51
L 00 - L 99 Diseases of the skin and subcutaneous tissue
199
212
195
227
77
52
M00-M25,M40-M99 Diseases of the musculoskeletal system
178
182
193
210
69
53
M30-M36 Systemic connective tissue disorders
0
2
0
3
0
54
N17 Acute Renal failure
0
1
0
1
1
55
N18-N19 Chronic Renal failure
0
3
0
6
1
56
N20-N23 Urolithiasis
0
0
0
1
0
57
N40-N51 Diseases of male genital organs
6
5
6
5
8
58
N60-N64 Disorders of breast
0
2
1
1
0
59
N70-N77,N80-N98 Diseases of female pelvic organs
5
7
9
11
1
60
N00-N08,N10-N16, Other disorders of the genitourinary system
16
10
14
28
14
61
O00-O08 Pregnancy with abortive outcome
0
0
0
0
1
62
O80 Single spontaneous delivery
0
0
0
0
0
63
O10-O75,O81-O99 Complication of pregnancy, labour, delivery, puerperium an
0
0
0
0
0
64
P10-P15 Birth trauma
0
0
0
0
0
65
P00-P04,P05-P08 P20-P96 Other disorders originating in the perinatal period
4
0
0
0
0
66
Q00-Q99 Congenital malformations
1
0
2
1
0
67
R00-R99 Symptoms,signs and abnormal clinical and laboratory findin
49
52
50
240
72
68
V01-V19 Pedestrain injured in transport accidents
0
0
0
2
0
69
V20-V29 Motorcycle rider injured in transport accidents
2
2
2
1
0
70
V30-V99,Y85 Other land transport accidents and sequelae of all transpo
2
0
0
2
0
71
X40-X49,X60-X69, Poisoning and toxic effect by accidental event self-harm
0
2
0
3
1
72
W00-W99,X00-X39, Other external cause of accidental injury and their sequel
38
54
70
77
17
73
X70-X84 Intentional seft-harm,except self-poisonig
2
6
0
3
0
74
X91-Y09 Assaults, except by drug or chemicals or noxious substance
5
1
9
8
2
75
Y20-Y34,Y35-Y36, Other external causes of morbidity and mortality and seque
4
8
10
16
5
    ผู้ป่วยในทั้งหมด
6,704
6,519
6,202
9,305
4,756
หมายเหตุ : ข้อมูลจากรายงานการป่วยของผู้ป่วยใน ได้รวบรวมข้อมูลผู้ป่วยในที่มารับบริการด้านการรักษาพยาบาลของสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ประจำปีงบประมาณ 2561-2565 แยกตามกลุ่มสาเหตุ (75 รายโรค / กลุ่มโรค) โดยใช้รายงานผู้ป่วยในตามกลุ่มสาเหตุ (รง.505) ของกระทรวงสาธารณสุข
< ก่อนหน้า   ถัดไป >