หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกวดราคาจ้างงานจัางเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (e-bidding) พิมพ์
Wednesday, 31 August 2022
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกวดราคาจ้างงานจัางเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ขอบเขตของงานและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
- แบบแสดงตารางการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (12 เดือน)
< ก่อนหน้า   ถัดไป >