หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด ประจำปี 2564 พิมพ์
Tuesday, 12 October 2021

 ประเภท บุคคลด้านการบริหารจัดการหรือพัฒนานโยบายการแก้ไขปัญหา ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด

ระดับยอดเยี่ยม นายอภิญญา สุจริตตานันท์
ตำแหน่ง
อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
สถานที่ทำงาน
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน

ผลงานเด่น
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของสถานประกอบกิจการในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด การช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษา ดังนี้
1.กำหนดนโยบายส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการภาคเอกชนมีส่วนร่วมจัดทำระบบการบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามนโยบายของรัฐบาล
2. ขับเคลื่อนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในรัฐวิสาหกิจภายใต้บันทึกข้อตกลง ความร่วมมือปปส.และรัฐวิสาหกิจ 15 แห่ง
3. ร่วมกับป.ป.ส. ขับเคลื่อนโครงการ “สถานประกอบการร่วมใจให้โอกาสผู้เสพผู้ติดยาเสพติดคืนคนดีสู่สังคม”
4. ประกาศนโยบายและมอบหมายให้กองสวัสดิการแรงงาน(กสร.) ดำเนินโครงการ“กสร.สีขาวพื้นที่ปลอดภัยยาเสพติด”

ระดับดีเด่น นางจินตนา สังข์แก้ว
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ กศน. อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
สถานที่ทำงาน
กศน.อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผลงานเด่น
- โครงการสถานศึกษาสีขาวปลอดยาเสพติดและอบายมุข แนวทางการดำเนินงาน 5 มาตรการ กลยุทธ์ 4 ต้อง 2 ไม่
- การเสริมสร้างบุคลากรและผู้เรียนให้มีความตระหนักในการแก้ปัญหายาเสพติด โดยนำนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม โครงการ TO BE NUMBER ON E ซึ่งได้ เข้าการประกวดในระดับจังหวัด และในทุกภาคเรียนมีกิจกรรม อบรมคุณธรรมจริยธรรม กีฬาต้านยาเสพติด ค่ายอาสายุวกาชาด ลูกเสือ กศน. โครงการ ประวัติศาสตร์ชาติไทย และ คัดกรอง ผู้เสพ/ ผู้ติดยา/ ผู้ค้า

ระดับดีเด่น นายภัควัต ขันธหิรัญ
ตำแหน่ง
นายอำเภอดอยเต่า
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานเด่น
การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามแนวคิด “Agile” จัดระบบการบริหารจัดการด้านยาเสพติด แบบเบ็ดเสร็จ
ในรูปแบบของ “ คณะทำงานขับเคลื่อนภารกิจด้านความมั่นคงในพื้นที่อำเภอดอยเต่า” ประกอบด้วย
1. Project Owner (นายอำเภอ)
2. Scrum Master (ปลัดอำเภอ)
3.Team member ดำเนินงาน 3 มิติ ได้แก่ ด้านการปราบปราม ด้านการป้องกันและด้านบำบัดรักษาและติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดรักษา


ระดับดีเด่น นายอลงกต วรกี
ตำแหน่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี
สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ผลงานเด่น
การพัฒนาคุณภาพของศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัด ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดย1.ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เสพเข้ารับการบำบัด 2.เข้าค่ายบำบัดหลักสูตร 12 วัน 3. ส่งเสริมเรียนต่อ กศน. 4. ส่งเสริมการมีรายได้ให้พอต่อการเลี้ยงชีพ สมัครงานโดยสำนักจัดหางาน 5.จัดทำโครงการขอรับทุนประกอบอาชีพ 6. ขยายผลผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดจากผู้เข้ารับการบำบัด7. ผู้เข้ารับการบำบัดได้รับการส่งเสริมให้ดำเนินกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ในหมู่บ้าน/ชุมชนอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 8. การส่งเสริมอาชีพแก่ผู้เข้ารับการบำบัด 9.บรรยายให้ความรู้โครงการจิตอาสาให้กับผู้เข้ารับการบำบัด ได้ตระหนักถึงความรักความสามัคคี และการทำความดีเพื่อสังคมประเทศชาติและ9. การติดตาม ดูแล ช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัด ให้อำเภอรับรายงานตัวผู้ผ่านการบำบัด ทุกวันอาทิตย์ที่สองของเดือน

 


ระดับชมเชย นายชัยวัฒน์ ชัยเวชพิสิฐ
ตำแหน่ง ปลัดจังหวัดยโสธร
สถานที่ทำงาน ศาลากลางจังหวัดอุทัยธานี

ผลงานเด่น
ในช่วงดำรงตำแหน่งเป็นนายอำเภอ พ.ศ.2555-2562 ประชุม ศอ.ปส.อ. ประจำทุกเดือนให้บรรจุวาระการประชุมในการจัดระบบแก้ไขปัญหาผู้เสพผู้ติดเป็นการเฉพาะ โดยให้มีการติดตามการคัดกรองเชิงรุกจากทุกกลุ่มเสี่ยงและการติดตามผู้ผ่านการบำบัดทุกระยะในการประชุมอย่างสม่ำเสมอ
ปี2563 เป็นต้นมา เลขาฯศอ.ปส.จ.ยส.ดำเนินการขับเคลื่อนนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปรามยาเสพติด และอำนวยการ ประสาน บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแผนฯ และการบริหารจัดการ“โครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติด “ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม” จังหวัดยโสธร

ระดับชมเชย นายชุมชนม์ ชุมคง
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านยูโย จังหวัดปัตตานี
สถานที่ทำงาน โรงเรียนชุมชนบ้านยูโย จังหวัดปัตตานี

ผลงานเด่น
พัฒนาการศึกษาและด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุข โดยน้อมนำพระราชดำรัส “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา สร้างความตระหนักรู้ในคุณค่าชีวิต เท่าทันพิษภัยจากเหล้า บุหรี่ และยาเสพติดมี 4 กิจกรรมหลัก ดังนี้1. กิจกรรมให้ครูรักเด็กและให้เด็กรักครู 2. กิจกรรมให้ครูสอนเด็กให้มีน้ำใจต่อเพื่อน ให้แข่งกับตัวเอง 3. กิจกรรมให้นักเรียนทำงานร่วมกันเพื่อให้เห็นคุณค่าความสามัคคี 4. กิจกรรมผ่อนพักตระหนักรู้ (นีโอฮิวแมนนิส) ร่วมกับกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพเด็กนักเรียนและเยาวชนเพื่อสร้างเกราะป้องกันอันแข็งแรงภายในจิตใจ

ประเภท บุคคลด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ระดับยอดเยี่ยม นางสาววราภรณ์ บุญประเสริฐ
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลเดิมบางนางบวช อ.เดิมบางนางบวช จ.สุพรรณบุรี
ผลงานเด่น
1. การพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดในชุมชน(CBTx) : เขาชะโอยโมเดล
2. การพัฒนารูปแบบการดูแลช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ขยายความคิดการแก้ไขปัญหายาเสพติดโดยใช้แนวทางชุมชนเป็นศูนย์กลาง ให้กับ 12 พื้นที่ชุมชนของจังหวัดสุพรรณบุรี
3. การพัฒนาระบบบริการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติดวิถีใหม่
(New normal)
4.การจัดการผู้ป่วยรายกรณีโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพ
ติดกลุ่มเสี่ยงก่อความรุนแรง

ระดับดีเด่น นายก้องเกียรติ อุเต็น
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลสวนปรุง อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานเด่น
1. พัฒนาคู่มือการบำบัดแบบผสมผสานสำหรับผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอมเฟตามีน
2. พัฒนาโปรแกรมการบำบัดที่แนวคิดการสัมภาษณ์และการบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการบำบัดพฤติกรรมผู้ป่วย
3. พัฒนาการดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหาสุขภาพจิตจากแอลกอฮอล์ในชุมชน

ระดับดีเด่น นายชุมพร เอกปิยพนธ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

ผลงานเด่น
1. พัฒนาระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดฝิ่น รวมทั้งการติดตาม ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้หลักการบําบัดรักษาและติดตามผู้เสพ/ผู้ติดฝิ่น แบบไร้รอยต่อ
2. พัฒนาระบบบริการด้านการบําบัดยาเสพติด เช่น จัดอบรม วางแผน และพัฒนาระบบบริการด้านบําบัดรักษาและติดตามร่วมกับภาคีเครือข่าย  
รางวัลธัญญารักษ์อวอร์ด
ประเภท บุคคลด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด


ระดับดีเด่น พันจ่าเอกสมชาย แสนโท
ตำแหน่ง พันจ่ากองร้อยกองร้อยนักเรียนชั้นประทวนและครูพี่เลี้ยง(ครูฝึก)กองทัพเรือ2
สถานที่ทำงาน ศูนย์ฝึกหน่วยบัญชาการต่อสูอากาศยานและรักษาฝั่ง(โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2)

ผลงานเด่น
พัฒนารูปแบบการการบำบัดฟื้นฟู ประกอบด้วย 2 หลักการ 1.การใช้หลักจิตวิทยาสร้างความเชื่อมั่นไว้ใจ “สร้างความเชื่อมั่น” โดย ให้คำปรึกษา และการสร้างแรงจูงใจด้วยการจัดกิจกรรมในระดับกลุ่มใหญ่ทั้งโรงเรียน 2.การสันทนาการ “แบ่งปันรอยยิ้ม” ใช้หลัก “3 ป.” ป1= เปิดใจยอมรับกิจกรรมและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ป.2 =ปรับปรุงตนเอง ป.3 =ปล่อยวาง/ปล่อยวาง อดทนทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจเพื่อเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ และคำขวัญ “ยิ้มง่าย สบายทัก รักผู้อื่น ตื่นเสมอ”


ระดับชมเชย นายณรินทร์ธร บวรเลิศยานนท์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สถานที่ทำงาน สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี

ผลงานเด่น
บูรณาการทำงานร่วมกับภาคเครือข่าย เจ้าคณะอำเภอหนองวัวซอ จ.อุดรธานี และสำนักศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดโครงการบำบัดฟื้นฟูแก้ไขเด็กและเยาวชนในสถานพินิจฯ “ร่วมอนุรักษ์สืบสาน ศิลปวัฒธรรมการแสดงพื้นบ้านกลองยาวอีสานและการฟ้อนประกอบกลองยาว” เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพภายหลังปล่อยตัว และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 


ระดับชมเชย นายมนัสเทพ บุญตัน
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานราชทัณฑ์ชำนาญงาน
สถานที่ทำงาน ทัณฑสถานบำบัดพิเศษลำปาง

ผลงานเด่น
ดำเนินโครงการบำบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังเสพยาเสพติด ของกรมราชทัณฑ์
1.โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสำหรับกลุ่มผู้ติดยาเสพติดและผู้ค้ารายย่อย
2.โครงการบำบัดฟื้นฟูฯผู้ต้องขังยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัด
3.โครงการบำบัดและฟื้นฟูฯผู้ต้องขังติดยาเสพติดในรูปแบบวิวัฒน์พลเมืองราชทัณฑ์(ด้วยขบวนการลูกเสือ) อบรม3 เดือน
4.โครงการฟื้นฟูฯผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษ เป็นการเตรียมผู้ต้องขังก่อนพ้นโทษเคยมีประวัติการใช้ยาเสพติด
5.โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด To Be Number One เป็นการสร้างจิตสำนึกให้ผู้ต้องขังเห็นคุณค่าตนเอง


ระดับชมเชย นางสมจิต เติมธนสาร
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลขลุง อำเภอขลุง จังหวัดจันทบุรี

ผลงานเด่น
นวัตกรรมการบำบัดฟื้นฟูโดยชุมชนเป็นฐาน “ขลุงโมเดล”โดยบูรณาการบริการทางสังคมและสุขภาพตามบริบทของพื้นที่ มีการประสานความร่วมมือกับภาคีเครือข่าย โดยครอบครัวและชุมชนร่วมดำเนินการ มีการถอดบทเรียนตำบลวังสรรพรสและพัฒนาปรับปรุงขยายผลไปยังตำบลบางชันที่ชุมชนต้องการเนื่องจากปัญหายาเสพติดและการเดินทางมาโรงพยาบาลยากลำบาก

ระดับชมเชย นางสาลี่ ตัณโสภาลักษณ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน ศูนย์บริการสาธารณสุข 48 นาควัชระอุทิศ สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

ผลงานเด่น
1.การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบมีส่วนร่วมของชุมชนด้วยรูปแบบ “ก้าวใหม่ (หนองแขม) โมเดล”
2.การพัฒนาการบริการบำบัดรักษาผู้ติดเฮโรอีนโดยจัดคู่บัดดี้ทำให้ผู้ป่วยมารับประทานเมทาโดนอย่างสม่ำเสมอเพิ่มขึ้น


ระดับชมเชย นางสุณี อาวรณ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

ผลงานเด่น
1.การพัฒนารูปแบบบริการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพยาเสพติดในสถานประกอบการ อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
2.การพัฒนารูปแบบการบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติดโดยชุมชนเป็นศูนย์กลาง : ตำบลขอนแก่น อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด


ระดับชมเชย นายอนันตพงศ์ ขวัญสืบ
ตำแหน่ง พี่เลี้ยงผู้ติดยาเสพติด
สถานที่ทำงาน ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดปัตตานี

ผลงานเด่น
การเริ่มนำหลักการสมาคมผู้ติดยาเสพติดนิรนาม (Narcotics Anonymous (NA) เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในจังหวัดปัตตานีและจังหวัดใกล้เคียง

ประเภท บุคคลที่มีผลงานด้านวิชาการบำบัดรักษาผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด การป้องกันและการแก้ไขปัญหายาเสพติด

ระดับดีเด่น ดร.เรืองสิทธิ์ เนตรนวลใย
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
สถานที่ทำงาน ศูนย์วิจัยและพัฒนาโรงพยาบาลศูนย์วชิระภูเก็ต

ผลงานเด่น
1.กระบวนการเข้าสู่การบำบัดรักษาด้วยความสมัครใจเพื่อเลิกใช้ยาบ้าของเยาวชนไทย
2.โครงการพัฒนารูปแบบการเฝ้าระวังความเสี่ยงต่อปัญหายาเสพติดและสร้างเสริมภูมิคุ้มกันสำหรับเด็กปฐมวัย อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต ปี 2560
3.การบำบัดรักษาของโรงพยาบาลและการสนับสนุนทางสังคมกับการเลิกใช้ยาบ้า : ศึกษากรณี โรงพยาบาลภาคใต้


ระดับดีเด่น นายศุภชัย นวลสุทธิ์
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลท่าโรงช้าง อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ผลงานเด่น
ผลของโปรแกรมประยุกต์การบำบัดเพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจต่อความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและความต้องการการรักษาของผู้ป่วยสารเสพติดที่ต้องบังคับให้สมัครใจบำบัดและเข้ารับการบำบัดเป็นครั้งแรก และการติดตามดูแลผู้ที่มีอาการรุนแรงทางจิตใจจากการเสพยาเสพติดเป็นระยะเวลานานได้ครบถ้วนและมีระบบการส่งต่อตามระบบ service plan ที่ถูกต้องทุกราย ส่งผลให้สามารถดำรงชีวิตอยู่ในชุมชนได้โดยไม่สร้างความเดือดร้อนแก่ชุมชน

ระดับชมเชย ดร.นิคม ขันโสม
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
สถานที่ทำงาน โรงเรียนอนุบาลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์

ผลงานเด่น
กระบวนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีคุณธรรมผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการ “เสริมสร้างทักษะชีวิต...พิชิตยาเสพติด”

ประเภท บุคคลด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในชุมชน

ระดับยอดเยี่ยม นางพัฒนมน ไพศาล
อาชีพ:
ธุรกิจส่วนตัว
หน้าที่รับผิดชอบ :
เป็นคณะกรรมการหมู่บ้าน/ชุมชน ประธานอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้มหมู่บ้าน(ทสม)
ประธานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อาสาสมัครสาธารณสุข
ที่อยู่ :
หมู่ 16 ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปรากา

ผลงานเด่น
ทำงานร่วมผู้นำชุมชน รพ.สต. หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและครอบครัว ดูแลช่วยเหลือคัดกรองผู้เสพติดในชุมชน ให้คำปรึกษาผู้เสพติด ติดตามช่วยเหลือผู้เสพติดระหว่างการบำบัดและหลังการบำบัดรักษาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการช่วยเหลือในการประกอบอาชีพและการส่งต่อผู้ป่วยยาเสพติดที่มีการรุนแรงและความซับซ้อนของปัญหาร่วมกับภาคีเครือข่ายให้ผู้ป่วยเสพติดได้รับการดูแลอย่างปลอดภัยและคืนคนดีสู่สังคม


ระดับดีเด่น นายประยุทธิ์ ชัยประสิทธิ์
ตำแหน่ง กำนันตำบลมะขุนหวาน
ที่อยู่ : ต.มะขุนหวาน อ.สันป่าตอง จ.เชียงใหม่

ผลงานเด่น
การแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบชุมชนมีส่วนร่วมโดยกลไกคณะกรรมการหมู่บ้าน(กม.) โดยร่วมกัน ได้แก่ 1. การวิเคราะห์ปัญหายาเสพติดในชุมชน 2. การวางแผนแก้ไขปัญหายาเสพติดร่วมกัน 3.การดำเนินการตามแผน 3.ปลูกจิตสำนึกให้ชุมชนรักสามัคคี 4.ให้ความรู้ยาเสพติดเด็ก เยาวชนและประชาชน 5.กำหนดมาตรการทางสังคมโดยไม่ให้สมาชิกในชุมชนไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด 6.จัดระบบเฝ้าระวัง 7.ตั้งด่านจุดตรวจ/สกัดและ8.ส่งบำบัดและติดตาม 


ระดับดีเด่น นางมนัสนันท์ โพธิรักษา
ตำแหน่ง อสม.บ้านเรืองเจริญ
ที่อยู่ :บ้านเรืองเจริญ ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร

ผลงานเด่น
ร่วมให้การบำบัดผู้ป่วยยาเสพติดโดยชุมชนมีส่วนร่วม (CBTx)หมู่บ้านเรืองเจริญ ซึ่งได้ทำงานร่วมทีมผู้นำ/สาธารณสุข/อสม. ดังนี้ 1.ในการค้นหาและคัดกรอง 2.ชักชวน/ให้คำปรึกษาผู้ใช้ยาและครอบครัว 3.ติดตามเยี่ยมบ้าน1ครั้ง/สัปดาห์ 4.การส่งเสริมประกอบอาชีพ และ5.ติดตามผู้บำบัด


ระดับดีเด่น นางสาวราศรี อาษาจิตร
ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญ
สถานที่ทำงาน โรงพยาบาลป่าติ้ว อำเภอบ้านติ้ว จังหวัดยโสธร

ผลงานเด่น
ร่วมพัฒนารูปแบบวิธีการดูแลช่วยเหลือ ผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนในจังหวัดยโสธร โดยนำเสนอข้อมูลแก่แกนนำชุมชนบ้านหนองชุมผลกระทบจากปัญหายาเสพติดจากการมีผู้ป่วยติดยาเสพติดในครัวเรือนให้ที่ประชุมทราบ โดยร่วมกับคณะทำงานแก้ปัญหายาเสพติดประกอบด้วยทีมผู้นำ/อสม/รพ.สต./วัด/ร.ร./อบต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ ค้นหา คัดกรอง นำสู่กระบวนการบำบัดและติดตามเยี่ยมให้คำแนะนำและให้การปรึกษาแก่ผู้ดูแลในชุมชน


ระดับชมเชย นายประมินทร์ สาระพันธ์
ตำแหน่ง ปลัดอำเภอเดชอุดม
สถานที่ทำงาน ที่ว่าการอำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

ผลงานเด่น
ใกล้บ้านใกล้ใจ เพื่อบำบัดฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (Community Based Treatment and care; CBTx) หมู่ 9 บ้านน้อยห้วยอารีย์ ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


ระดับชมเชย นางสาวปิยธิดา เครือธนาวิทย์
ตำแหน่ง ครู คศ.๑
สถานที่ทำงาน โรงเรียนหนองหอยปังบำเหน็จวิทยา อ.หนองบัวแดง จ.ชัยภูมิ

ผลงานเด่น
ให้การดูแลช่วยเหลือเด็กและเยาวชนให้ปลอดจากยาเสพติดด้วยความร่วมมือจากหน่วยงานด้านปกครอง สาธารณสุขและหน่วยงานเกี่ยวข้องอื่นๆ คณะครูและผู้ปกครอง ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน ได้แก่ การส่งเสริมการใช้เวลาว่าง การให้คำปรึกษา/บำบัดรักษา และการดูแลติดตามเด็กและเยาวชนเพื่อไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และนำ “นบว. โมเดล” ได้แก่ น. คือ น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง บว. คือ บวร บำบัดด้วยความร่วมมือของ บ้าน วัด โรงเรียน มาใช้ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในโรงเรียน


ระดับชมเชย นายพรหมมิฬ ยะนะโย
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียน
หน่วยงาน โรงเรียนธงชัยวิทยา อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

ผลงานเด่น
ปฏิบัติหน้าที่พิเศษและเป็นจิตอาสาทำงานร่วมผู้นำชุมชน อส./ชรบ.ดูแลเด็กและเยาวชนทั้งในและนอกสถานศึกษา ด้วยรูปแบบการทำงานมีส่วนร่วม 5 ร.ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชน ร่วมศึกษา ร่วมวางแผน ร่วมปฏิบัติ ร่วมสรุป และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทำงานร่วมกับชุมชนแม่ส้านช่วยแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนโดยเฉพาะกลุ่มเด็กเยาวชน นักเรียน และประสานครอบครัวในการแก้ไขยาเสพติดเด็กและเยาวชน

ประเภท ชุมชน/หมู่บ้านที่มีผลงานด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติด

ระดับยอดเยี่ยม ชุมชนบ้านสนม หมู่ 3 ตำบลสนม อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์


ผลงานเด่น
การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในชุมชนในรูปแบบของการมีส่วนร่วมของชุมชน ชุมชนบ้านสนม หมู่ 3 ต.สนม อ.สนม จ.สุรินทร์ จากปัญหายาเสพติดนำไปสู่ปัญหาความเดือดร้อนของชุมชน เช่น การลักขโมย นำไปสู่ดำเนินการ ดังนี้ ได้แก่1. ค้นหาปัญหาโดยแกนนำชุมชน 2.นำเสนอนายอำเภอ 3. ทุกภาคส่วนร่วมวางแผนแก้ปัญหาในเวทีงานประชุมอำเภอ 4.แต่งตั้งคณะกรรมการระดับอำเภอและระดับชุมชน5.ดำเนินการแกไขปัญหาในชุมชน ได้แก่1) ประชาคม 2) ใส่บาตรรายชื่อ 3)พัฒนาทักษะผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เช่น การคัดกรอง ให้คำปรึกษา ความรู้เข้าใจเรื่องยาเสพติด 4)บำบัดรักษา โดยกล่มผู้ใช้ยาเสพติดให้อสม.ประจำครอบครัวดูแล กลุ่มผู้เสพมีรพ.สต.และทีมอสม.ให้คำปรึกษาร่วมกับผู้นำในการติดตาม ผู้ติดบำบัดรพ.และส่งต่อดูแลในชุมชน และ6.การป้องกันในกลุ่มเยาวชนโดยส่งเสริมการมีส่วนร่วมกิจกรรมในชุมชน


ระดับดีเด่น ชุมชนนครทอง (เทศบาลตำบลพระสมุทรเจดีย์) หมู่ที่3 ตำบลปากคลองบางปลากด อำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ


ผลงานเด่น
ชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด โดยดำเนินการ สร้างหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งปลอดภัยยาเสพติด 9 ขั้นตอนได้แก่ 1. สืบสภาพชุมชน 2. พบผู้นำชุมชนขยายแนวคิดขจัดความหวาดกลัว 3.ประกาศวาระหมู่บ้าน (เวทีประชาคมครั้งที่ 1) 4.ประชาสัมพันธ์รับสมัครสมาชิกครัวเรือนเข้าร่วมโครงการ 5.คัดแยกผู้มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับยาเสพติด ( เวทีประชาคม ครั้งที่ 2 ) 6. แนวทางป้องกันยาเสพติด 7. รับรองครัวเรือน ( เวทีประชาคม ครั้งที่ 3 ) 8. การใช้มาตรการทางสังคม และ 9. รักษาสถานะหมู่บ้านชุมชน


ระดับดีเด่น บ้านบุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์


ผลงานเด่น
การพัฒนาระบบสุขภาพที่พึงประสงค์ของการดูแลผู้ป่วยจิตวิกฤต ในหมู่ที่ 1 บ้านบุ่งวังงิ้ว ตำบลป่าเซ่า อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยนำหลักการขับเคลื่อนของพชอ.สู่พชต.การทำชุมชน/หมู่บ้านต้นแบบในการป้องกันและดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาเสพติดในหมู่ที่ 1 บ้านบุ่งวังงิ้ว ซึ่งมีผู้ติดยาเสพติด มีพฤติกรรมก้าวร้าว ดำเนินการ ดังนี้ 1. การนำส่งผู้ป่วย 2. การรักษาในโรงพยาบาลและ3.การกลับสู่สังคม โดยมีการประชุมวางแผนและวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ป่วยร่วมกันทุกภาคส่วน กิจกรรมประสานงานทุกหน่วยงานเพื่อนำผู้ป่วยส่งต่อโรงพยาบาลอุตรดิตถ์แผนกฉุกเฉินจิตเวช และ เยี่ยมติดตามผู้ป่วยหลังจากออกจากโรงพยาบาลร่วมกับทีมจิตเวช นักจิตวิทยา รพ.อุตรดิตถ์และภาคีเครือข่าย


ระดับดีเด่น โรงเรียนบ้านบางกรัก ตำบลโคกเคียน อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา


ผลงานเด่น
การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วยครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และครอบครัวของนักเรียน และเปิดโอกาสให้บุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องหลายฝ่ายได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมสถานศึกษาปลอดยาเสพติดและอบายมุข มีการดำเนินการ ดังนี้1.ด้านการป้องกัน 2. ด้านการค้นหา 3. ด้านการรักษา ในกลุ่มผู้ใช้ให้การดูแลร่วมกับอสม.ให้คำปรึกษาและเยี่ยมบ้าน กลุ่มผู้เสพมีการประสานผู้ปกครองให้ส่งนักเรียนเข้ารับการบำบัดรักษารพ.ตะกั่วป่า โดยประสานกับครอบครัวในการดูแลพานักเรียนไปบำบัดและร่วมกับผู้ปกครองติดตามพฤติกรรมนักเรียนอย่างต่อเนื่องและจัดกิจกรรมเสริมให้นักเรียนห่างไกลยาเสพติดโดยเล่นกีฬา ดนตรี และกิจกรรมทางสังคม 4.ด้านการเฝ้าระวัง จัดนักเรียนแกนนำดูแลช่วยเหลือนักเรียน มีตู้แดงเสมารักษ์เพื่อรับร้องทุกข์เกี่ยวปัญหาเรื่องยาเสพติดและอบายมุข และ5.การบริการจัดการ


ระดับชมเชย ชุมชนบ้านแก้ง ตำบลแก้ง อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี


ผลงานเด่น
โครงการ“ชุมชนแก้งสุดยอดปลอดเหล้าและยาเสพติด”โดยผู้นำชุมชนและเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลแก้ง โรงเรียนชุมชนบ้านแก้ง วัดบ้านแก้ง รพ.สต.แก้ง เครือข่ายองค์กรงดเหล้าภาคอีสานตอนล่าง เครือข่ายประชาคมงดเหล้าจ.อุบลราชธานี ได้ร่วมแก้ไขปัญหาจิตเวชจากสุราและยาเสพติดและการทะเลาะวิวาท ดังนี้ 1. ประชาคมปัญหาและแนวทางการจัดการ 2. ประชาสัมพันธ์ให้คนในชุมชนทราบและเข้าร่วมโครงการ 3.จัดตั้งคณะกรรมการโครงการฯโดยมีพระและผู้นำชุมชนทุกคนร่วมเป็นคณะกรรมการ 4. จัดหาแหล่งเงินทุนสนับสนุน 5. กำหนดกิจกรรมเพิ่มพื้นที่บุญ ลดพื้นที่บาป เช่น งานศพ งานบุญสุดยอดปลอดเหล้า ตักบาตรสายวัฒนธรรม งดเหล้าเข้าพรรษา ทำสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน 6.ติดป้ายหน้าบ้านว่าเข้าร่วมโครงการปลอดเหล้า7.มอบเงินกองทุนแก่ผู้เข้าร่วมโครงการ กำหนดช่องทางเข้าถึงบริการ และ9.การเยี่ยมให้กำลังใจและเสริมพลังผู้เข้าร่วมโครงการ ทุกเดือน

หนังสือประกาศรายชื่อผู้รับรางวัลธัญญารักษอวอร์ด ประจำปี 2564  DOWNLOAD

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 12 October 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >