หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (e-bidding) พิมพ์
Tuesday, 31 August 2021
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายละเอียดมาตรฐานคุณสมบัติของผู้รับจ้าง คุณลักษณะเฉพาะ ข้อกำหนดและเงื่อนไขการจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ 2565 สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง
- แบบตารางการคำนวณราคากลางจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (12 เดือน)
< ก่อนหน้า   ถัดไป >