หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


(ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565 พิมพ์
Thursday, 19 August 2021

- (ร่าง)ประกวดราคาจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- (ร่าง)เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

-รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ้างเหมาประกอบและบริการอาหารผู้ป่วย ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

-ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดค่าใชจ่าย
การจัดซื้อจัดจางที่มิใช่งานก่อสราง

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 20 August 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >