หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด พิมพ์
Monday, 16 August 2021

       นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินผลหลักสูตรการพยาบาลเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด รุ่นที่ 16 กำหนดจัดการประชุมระหว่างวันที่ 16 –17  สิงหาคม 2564 เพื่อบูรณาการความร่วมมือในภาพรวม แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทาง และประเด็นในการประเมินเพื่อพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร ซึ่งได้ดำเนินการมาแล้วให้เหมาะสม กับการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์ปัญหา ความต้องการของผู้เรียน ผู้บริหาร และสังคม สิ่งแวดล้อม โดยมี นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริการและพัฒนา สบยช. พร้อมด้วยคณะกรรมการ และผู้รับผิดชอบหลักสูตรเข้าร่วมประชุม ทั้งนี้มีการเข้าร่วมประชุมทางไกลผ่านระบบ ZOOM   ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2564

< ก่อนหน้า   ถัดไป >