หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


วิสัยทัศน์ พันธกิจ พิมพ์
Wednesday, 25 August 2004

วิสัยทัศน์ (Vision)
สบยช. มีความเป็นเลิศในด้านการดูแลช่วยเหลืออย่างรอบด้านและลดอันตรายจากยาและสารเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและภาคีเครือข่ายเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน

พันธกิจ (Mission)

1. ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาและสารเสพติดที่ยุ่งยากซับซ้อนอย่างรอบด้านและต่อเนื่อง
2. พัฒนาศักยภาพชุมชน ภาคีเครือข่าย เพื่อสร้างรูปแบบการดูแลช่วยเหลือและลดอันตรายจากยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน
3. พัฒนาระบบและกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและมาตรการตามกฎหมาย ด้านการดูแลช่วยเหลือผู้ติดยาและสารเสพติด

จุดเน้น (Key Focus Area)

1. พัฒนาการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วย บุคลากรสาธารณสุข และประชาชนทั่วไป (3P safety)
    1.1 Harm Reduction
    1.2 SMI-V (อันตรายต่อผู้ป่วยและผู้อื่น)
2. พัฒนาระบบการดูแลผู้ป่วยแบบครบวงจรไร้รอยต่อ (Seamless comprehensive health care)

อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด กลุ่มผู้ติดสุรา และกลุ่มผู้ติดบุหรี่
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด กลุ่มผู้ติดสุรา และกลุ่มผู้ติดบุหรี่
3. จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด กลุ่มผู้ติดสุรา และกลุ่มผู้ติดบุหรี่ระดับตติยภูมิที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน
4. พัฒนาระบบป้องกัน จำแนก คัดกรอง และบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ผู้ติดสุรา และผู้ติดบุหรี่ ให้มีมาตรฐานทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสถานพยาบาลทุกระดับ
5. พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานบำบัดรักษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ผู้ติดสุรา และผู้ติดบุหรี่
6. ตรวจ อนุญาต และควบคุมการดำเนินงานของสถานพยาบาลยาเสพติด
7. พัฒนา กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดทุกระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8. ดำเนินการในบทบาทองค์กรสุขภาพระดับชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ผู้ติดสุรา และผู้ติดบุหรี่
9. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาค
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2562 

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 02 March 2023 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >