วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม พิมพ์
Wednesday, 25 August 2004
วิสัยทัศน์
ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายใน พ.ศ. 2564
 
พันธกิจ
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด ที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co-Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล
 
เป้าประสงค์
1. การแพทย์ ด้านการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ของประเทศที่มีคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากล (medical services excellence) ส่งผลให้ผู้เสพผู้ติดสามารถอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข
2. แพทย์และบุคลากรมีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง (Health personal excellence) ด้านยาและสารเสพติด 
3. กลุ่มธัญญารักษ์ มีการบริหารจัดการที่ดี เป็นองค์กรสมรรถนะสูง (Management excellence) 
 
ค่านิยม
กระทรวงสาธารณสุข M= เป็นนายตนเอง O= เร่งสร้างสิ่งใหม่ P= ใส่ใจประชาชน H= ถ่อมตนอ่อนน้อม
กรมการแพทย์          D= พร้อมนำระดับชาติ M= สามารถไปด้วยกัน S= มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ
 
อำนาจหน้าที่
(๑) ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด
(๒) ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด แก่สถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๓) จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยระดับตติยภูมิในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด
(๔) ให้การเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด แก่แพทย์และบุคลากรทางด้านสุขภาพในสถานบริการสุขภาพทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
(๕) พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานบำบัดรักษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด
(๖) ตรวจ อนุญาต และควบคุมการดำเนินงานของสถานพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติด
(๗) กำกับและดูแลการดำเนินงานของศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดในส่วนภูมิภาค
(๘) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๘

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Monday, 21 January 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.