หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม พิมพ์
Wednesday, 25 August 2004
วิสัยทัศน์
ประชาชนได้รับบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดที่มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพอย่างเสมอภาค ภายใน พ.ศ. 2564
 
พันธกิจ
สร้างและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติด ที่สมคุณค่า (Appropriate Medical Technology) เสริมสร้างการมีส่วนร่วม (Co-Creation) ทางวิชาการและบริการทางการแพทย์ด้านยาและสารเสพติดในทุกภาคส่วน เพื่อพัฒนาการแพทย์ของประเทศสู่มาตรฐานสากล
 
ค่านิยมหลัก
 
MOPH DMS   
M= Mastery =  นายตนเอง  
O= Originality = เร่งสร้างสิ่งใหม่  
P= People Centered ใส่ใจประชาชน   
H=Humility= อ่อนน้อมถ่อมตน
D= Determination For the nation = พร้อมนำระดับชาติ    
M= Moving Together =สามารถไปด้วยกัน 
S= Specialist = มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ

THEP : TEAM   HUMANIZATION  EXCELLENCE  PROFESSIONAL                            
Team = การทำงานเป็นทีม มีความร่วมมือร่วมใจมุ่งมั่นสู่จุดหมายเดียวกัน
Humanization = การดูแลผู้ป่วยด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์/เน้นผู้รับบริการเป็นศูนย์กลาง
Excellence = สร้างผลงานที่เป็นเลิศและการพัฒนาที่เหนือกว่า
Professional = ความเป็นมืออาชีพทั้งด้านการปฏิบัติงานและจริยธรรม
 
สมรรถนะหลักขององค์กร
การบำบัดฟื้นฟูผู้ติดยาและสารเสพติดระดับตติยภูมิ ด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ การอบรมถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการบำบัดรักษาแก่บุคคลากรทั้งระดับวิชาชีพและไม่ใช่วิชาชีพ ตรวจประเมินเพื่อจัดตั้ง และ รับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติด
 
ข้อได้เปรียบเชิงกลยุทธ์
1. เป็นสถาบันที่มีภารกิจหลักเฉพาะด้านการบำบัดรักษายาเสพติด บุหรี่ สุรา ของประเทศตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข จากการปรับโครงสร้างหน่วยงานของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ให้มีบทบาทครอบคลุมในภารกิจหลักในทุกด้าน
2. เป็นหน่วยงานที่ทำงานเฉพาะด้านบริการและวิชาการการบำบัดรักษาอย่างชัดเจน มีสถานที่ศักยภาพบุคลากร และโครงสร้างการทำงานเฉพาะด้าน ได้แก่ การบำบัดด้วยยา การฟื้นฟูระยะยาว (Residential rehabilitation) กลุ่มงานติดตามการรักษา มีโครงสร้างด้านวิชาการ ได้แก่กลุ่มงานวิจัยและประเมินเทคโนโลยี กลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยี คณะกรรมการEC กลุ่มภารกิจพัฒนาระบบสุขภาพที่ทำงานร่วมกับเขตสุขภาพ
3. มีเครือข่ายความร่วมมือที่ดีระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งนอกและในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งนอกและในประเทศ ระดับส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้แก่ เขตสุขภาพ สสจ.ทั่วประเทศ สำนักงาน ป.ป.ส. สรพ. กรมควบคุมโรค กรมคุมประพฤติ กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กรมราชทัณฑ์ สำนักนิเทศทางการแพทย์ สำนักวิชาการการแพทย์ สำนักพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศ UNODC และกลุ่มประเทศต่างๆ ในอาเซียน
4. มีกลุ่มตัวอย่างผู้ป่วยยาเสพติดทุกประเภท เหมาะแก่การศึกษาวิจัย และ การอบรม/ศึกษาดูงาน และการฝึกทักษะการปฏิบัติงาน
5. มีโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค ที่ดำเนินการอยู่ในทุกภาคของประเทศ มีการแบ่งพื้นที่ในการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับเขตสุขภาพและหน่วยงานนอกกระทรวงสาธารณสุขในพื้นที่

 
เข็มมุ่งสบยช.
1.พัฒนาการดูแลความปลอดภัยของผู้ป่วยและบุคลากรสาธารณสุข 2P safety
2.พัฒนาความเชี่ยวชาญการดูแลผู้ป่วยที่มีภาวะความบกพร่องทางการรู้คิด (Cognitive impairment)
3.พัฒนาการแก้ไขปัญหายาและสารเสพติด โดยกระบวนการส่งเสริม ป้องกัน (PP&P)การบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยยาเสพติด โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน (CBTx) และการลดอันตรายจากการใช้ยา(Harm Reduction)

 
อำนาจหน้าที่
1. ศึกษา วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีทางการแพทย์ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด กลุ่มผู้ติดสุรา และกลุ่มผู้ติดบุหรี่
2. ถ่ายทอดองค์ความรู้ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เพื่อเพิ่มพูนความรู้และทักษะการปฏิบัติงานด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด กลุ่มผู้ติดสุรา และกลุ่มผู้ติดบุหรี่
3. จัดให้มีบริการเพื่อรองรับการส่งต่อผู้ป่วยกลุ่มผู้ติดยาและสารเสพติด กลุ่มผู้ติดสุรา และกลุ่มผู้ติดบุหรี่ระดับตติยภูมิที่มีภาวะยุ่งยากซับซ้อน
4. พัฒนาระบบป้องกัน จำแนก คัดกรอง และบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติด ผู้ติดสุรา และผู้ติดบุหรี่ ให้มีมาตรฐานทางวิชาการ มีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับการปฏิบัติงานของสถานพยาบาลทุกระดับ
5. พัฒนาระบบและกลไกการดำเนินงานบำบัดรักษาตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ผู้ติดสุรา และผู้ติดบุหรี่
6. ตรวจ อนุญาต และควบคุมการดำเนินงานของสถานพยาบาลยาเสพติด
7. พัฒนา กำหนดเกณฑ์มาตรฐาน และรับรองคุณภาพสถานพยาบาลยาเสพติดทุกระบบ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน
8. ดำเนินการในบทบาทองค์กรสุขภาพระดับชาติ รวมทั้งพัฒนาระบบบริการและสนับสนุนการบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติด ผู้ติดสุรา และผู้ติดบุหรี่
9. กำกับ ดูแล และสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาค
10. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
ประกาศราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.๒๕๖๒

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 18 November 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >