หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


วิทยานิพนธ์ พิมพ์
Tuesday, 28 June 2011

 Download บทคัดย่อ

 สามารถติดต่อเพื่อขอดูฉบับเต็มได้ที่หน่วยงานวิทยาบริการ หรืองานวิจัย

ติดต่อสอบถาม 025310080-4 ต่อ 492, 530 (งานวิจัย) หรือต่อ 341, 404 (วิทยบริการ)

ชื่อรายงานการวิจัย ชื่อผู้แต่ง หน่วยงาน วิทยบริการ งานวิจัย
ปี 2529        
 ผลของการฝึกอบรมการพัฒนาตนเอง ที่มีต่อพฤติกรรมการบำบัด รักษายาเสพติดขั้นถอนพิษยา ปราณี ภาณุภาส มหาวิทยาลัยมหิดล    
       
ปี 2534        
 ประสิทธิผลของการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อการปฏิบัติตัวใน ด้านการป้องกันการติดเชื้อและการแพร่กระจายเชื้อดรคเอดส์ในผู้ป่วย ติดเอโรอีนทางเส้นเลือด โรงพยาบาลธัญญารักษ์ นิภา ณีสกุล มหาวิทยาลัยมหิดล  
       
       
ปี 2539        
 ผลของการปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มตามแนวคิดพิจารณาความเป็นจริงต่อการเพิ่มระดับการควบคุมตนเอง และการลดการติดยาเสพติดซ้ำของผู้ติดยาเสพติดที่เข้ารับการรักษาในระยะถอนพิษยา จงรัก อินทร์เสวก จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
 
   
       
ปี 2540        
 กระบวนการกลุ่ม/แรงสนับสนุนทางสังคม/ความรู้ ทัศนคติ พฤติกรรมรับการ บัดรักษาของผู้ติดเฮโรอีน ดุษณีย์ ชาญปรีชา มหาวิทยาลัยมหิดล  
       
ปี 2541        
 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพยาบ้าซ้ำของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ นันทา ชัยพิชิตพันธ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
       
 การพัฒนาแบบวัดมโนภาพแห่งตน ของผู้ป่วยติดยาและสารเสพติดที่เข้า รับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ชัยธวัช สาทถาพร มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
       
 การศึกษาอัตมโนทัศน์ของสมาชิกศูนย์ชุมชนบำบัดระยะติดตามหลังรักษา: ศึกษาเฉพาะกรณีศูนย์ชุมชนบำบัดธัญญารักษ์ กาญจนา ภูยาธร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
  
       
ปี 2542        
 ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวและการปฏิบัติของ ครอบครัวกับลักษณะการเสพยาบ้าของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดในแผนก ผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์ สำเนา นิลบรรพ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
       
       
 การศึกษาการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยพยาบาลสังกัด กระทรวงสาธารณสุข บุบผา สุขเสริม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
       
 ผลของการเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มที่มีต่อแรงจูงใจ ในการบำบัดรักษาขั้น ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดยาเสพติดโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี รัชนี เหล่าเรืองธนา มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
  
       
 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของพยาบาลที่ทำหน้าที่ดูลผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง ต่อการติดเชื้อโรคเอดส์โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี นันทนา ขาวละออ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
  
       
ปี 2543        
 การประกอบอาชีพของผู้ติดยาเสพติด วันเพ็ญ ใจปทุม มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
  
 ปัจจัยคัดสรรที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมรับการบำบัดรักษาใน ระยะถอนพิษยาของผู้เสพเฮโรอีน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ วัชรี มีศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
       
 ทัศนคติของสมาชิกในศูนย์ชุมชนบำบัดธัญญารักษ์ ที่มีต่องานอาชีวบำบัด บุปผา เที่ยงพุก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
ปี 2544        
 การประยุกต์ทฤษฎีแรงจูงใจเพื่อป้องกันโรคเอดส์ในกลุ่มผู้เสพแอมเฟตามีน ของโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี วิมล ลักขณาภิชนชัช มหาวิทยาลัยมหิดล  
       
 พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้เสพติดเฮโรอีนทางเส้นเลือด ที่เข้ารับการ บำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ ขนิษฐา ขันตี มหาวิทยาลัยมหิดล  
       
 ประสิทธิผลโปรแกรมสุขศึกษาโดยการใช้ทักษะชีวิต เพื่อให้เกิดพฤติกรรม การป้องกันการเสพยาบ้า ของผู้ป่วยที่เข้ารับการบำบัดรักษาใน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี ศิริรัตน์ ชูชีพ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
       
ปี 2546        
 การติดตามและประเมินผลผู้เข้ารับการอบรมแมทริกซ์โปรแกรม กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข วารุณี ศักดิ์รัตนอนันต์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
 ประสิทธิผลการให้คำปรึกษาทางสุขภาพต่อพฤติกรรมการ ดูแลตนเองใน การเลิกเส พยาบ้าของผู้ป่วยวัยรุ่นเสพติดยาบ้าแบบผู้ป่วยนอก สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์ สุภากรณ์ ศรีตาลอ่อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
       
ปี 2547        
 รูปแบบการฟื้นฟูสภาพจิตใจของมารดาต่อการยอมรับบุตรที่ติดยาเสพติด นางสุจิตรา นิ่มสุวรรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
 ผลของการจัดการผู้ป่วยรายกรณี ในผู้ป่วยติดสารเสพติด ระยะบำบัดด้วยยา ต่อความพึงพอใจของพยาบาล และความพึงพอใจของผู้ป่วย นางพรชนก จารุประกร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
       
 พฤติกรรมการเผชิญความเครียดของสมาชิกครอบครัวผู้ดูแลผู้ป่วยยาเสพติด ที่เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (Fast Model) ณ สถาบันธัญญารักษ์ อุทัยวรรณ ศรีสำราญ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
       
       
 ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู้ติดสารเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี นางวัชรี แจ่มกระจ่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
 ผลการฝึกอบรมหลักสูตรการบูรณาการเครือข่ายการบำบัด ฟื้นฟู สมรรถภาพผู้ติดยาเ สพติดที่มีต่อการปปฎิบัติงานการบำบัดรักษาผู้ติด ยาเสพติดของเจ้าหน้าที่ สาธารณสุข ในสถานพยาบาลกระทรวงสาธารณสุข ญานี ตราบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
       
ปี 2548        
 ปัจจัยที่มีผลต่อทัศนคติ การรับรู้ความสามารถของตนเอง และการเข้า ร่วมกิจกรรมวันครอบครัวของญาติผู้ป่วยติดยาเสพติดในสถาบันธัญญารักษ์ นางธนิกา พฤกษาพนาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
 การทำหน้าที่ของครอบครัวกับการเสพยาบ้าของวัยรุ่น น.ส.จินตนา เทพดินินทร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 ความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง การสนับสนุนทางสังคม พฤติกรรม การดูแลตนเอง ของผู้ติดสารเสพติดที่เข้ารับการบำบัดรักษาในสถาบันธัญญารักษ์ นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
 บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนเรื่อง "คุณก็เลิกบุหรี่ได้" สำหรับผู้ป่วยที่เข้าร่วม โครงการฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ สถาบันธัญญารักษ์ นางทิพย์วารินทร์ เบ็ญจนิรัตน์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
 วัยรุ่นที่ใช้ยาเสพติดและไม่ใช้ยาเสพติด : การศึกษาเปรียบเทียบบุคลิกภาพ และการอบรมเลี้ยงดู นางรุจิรา อาภาบุษยพันธุ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
 การดูแลตนเองของผู้ป่วยยาเสพติดในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ สถาบันธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี นางนันธณา อินทร์พรหม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
 การพัฒนารูปแบบกิจกรรมบำบัดเพื่อเพิ่มการมีคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย เสพติดสุราในสถาบันธัญญารักษ์ นส.ผกามาศ เกื้อกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
 ปัจจัยด้านความคิดและอารมณ์ที่เฉพาะกับพฤติกรรม การสนับสนุนทางสังคม ที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู้ป่วยเสพติด สถาบันธัญญารักษ์ นางลัดดา ขอบทอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
       
 ทัศนคติของผู้ป่วยต่อการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ และพฤติกรรมหลังการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพในสถาบันธัญญารักษ์ นางกระแส ปัจฉิมสิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
 การศึกษาค้นคว้าอิสระ เรื่อง ความรู้ ทัศนคติ การสนับสนุนทางสังคมกับ พฤติกรรมรับการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ ของผู้ป่วย ยาเสพติด ในสถาบันธัญญารักษ์ ประกายรัตน์ ช่วยเจริญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  
       
       
 ปัญหาสุขภาพจิตของครอบครัวผู้ติดยาเสพติด ลักขณา ใจตรง มหาวิทยาลัยรามคำแหง  
ปี 2549        
 ทักษะชีวิต แรงสนับสนุนทางสังคม และความพึงพอใจในการรับบริการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยยาเสพติดคุมประพฤติ ในสถาบันธัญญารักษ์ น.ส.อัญชิษฐา นุ่มโต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
 สุขภาพจิตและควมพึงพอใจที่มีต่อการบริการของผู้ป่วยยาเสพติดระบบบังคับ บำบัดที่เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพในสถาบันธัญญารักษ์ นางวิไลรัตน์ สิริฤกษ์สกุล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
ปี 2550        
 ผลการใช้โปรแกรมสุขภาพจิตศึกษาต่อพฤติกรรมการช่วยเหลือ ของสมาชิกในครอบครัวแก่ผู้ป่วยติดสุราเพื่อป้องกันการติดซ้ำ ญาดา จีนประชา มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
       
 ผลของโปรแกรมการจัดการชีวิตต่อความรู้ เจตคติและทักษะการป้องกันการติดซ้ำ ของผู้ใช้สารเสพติดหลังจำหน่ายออกจากสถาบัน นิภาวัล บุญทับถม มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
       
 การศึกษาและพัฒนาความอุตสาหะของนักเรียนวัยรุ่น สุพรรณี โพธิ มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
  
ปี 2551        
 ผลของการฝึกทักษะชีวิตที่เลือกสรรเพื่อส่งเสริมการรับรู้สมรรถนะใน การดูแลสุขภาพทางเพศในวัยรุ่นหญิงที่เสพติดแอมเฟตามีนในระยะฟื้นฟู สมรรถภาพ นางวิมลพรรณ คอยคำ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
       
       
ปี 2552        
 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้ความสามารถของตนเองในผู้ป่วยเสพติดสาร แอมเฟตามีน นางจำเนียร สุรวรางกูร มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
  
       
 ปัจจัยทำนายการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการลดพฤติกรรมการดื่มสุรา ในผู้ป่วยติดสุรา นางสาวสดุดี น้อยกรณ์ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
  
       
 ผลของการฝึกเทคนิคผ่อนคลายความเครียดกล้าม เนื้อแบบก้าวหน้าร่วมกับ การฝึกโปรแกรมไบโอฟีดแบคต่อระดับความเครียดของผู้ ป่วยติดสุราใน ระยะการบำบัด สนธยา ทองกุล มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
  
       
       
 ประสิทธิผลของการบำบัดเพื่อเสริมแรงจูงใจแบบกลุ่มของผู้ป่วยยาเสพติด ต่อการเพิ่มระดับความพร้อมในการเปลี่ยนแปลงและลดการติดซ้ำ ดวงดาว ไวยปราชญ์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
       
ปี 2553        
 ผลของโปรแกรมการบำบัดความคิดและพฤติกรรมร่วม กับแรงสนับสนุนทาง สังคมที่มีต่อความพร้อมที่จะป้องกันการติดซ้ำและพฤติกรรม ไม่ติดซ้ำ ของผู้ป่วยสุรา สุกุมา แสงเดือนฉาย มหาวิทยาลัยศรี
นครินทรวิโรฒ
  
       
       
 กระบวนการทางสังคมและวิธีการดำเนินชีวิตภาพสะท้อนจากสะท้อนจาก ประสบการณ์ชีวิตบุคคลที่หวนกลับไปติดสารเสพติดซ้ำ บุหงา ดุลยสิทธิ์ มหาวิทยาลัยบูรพา
       
 ความสัมพันธ์ระหว่างความเชื่อด้านสุขภาพ และ การบำบัดรักษาครบตาม เกณฑ์ในผู้เสพติดยาบ้า: กรณีศึกษาสถาบันธัญญารักษ์ ระเบียบ โตแก้ว มหาวิทยาลัยมหิดล    
       
ปี 2554        
 ผลของโปรแกรมเสริมสร้างแรงจูงใจภายในต่อแรงจูงใจและการเข้ารับการ ฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ติดสารเสพติด ในสถานบำบัดยาเสพติดแห่งหนึ่ง ในจังหวัดปทุมธานี นางสาวสีอรุณ แหลมภู่ มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์
  
       
       
 การรับรู้ความสามารถในตนเอง แรงจูงใจในการทำงาน กับความเครียด ของเจ้าหน้าที่สถาบันธัญญารักษ์ นางสาวลลิต ลี้วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
       
 ความรู้ ทัศนคติต่อผู้สูงอายุ กับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่วัยผู้สูงอายุของ เจ้าหน้าที่สถาบันธัญญารักษ์ นางสาวคนึงรัตน์ ลี้วิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
  ผลของโปรแกรมไบโอฟีดแบคร่วมกับการสร้างจินตนาการต่อระดับพฤติกรรมก้าวร้าวของผู้เสพสารแอมเฟตามีน  นางตรีนุช ราษฎร์ดุษดี มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ 
  
         
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 04 August 2017 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >