หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


รายงานการวิจัย พิมพ์
Monday, 02 August 2010

ปี 2547 ขึ้นไป

 ลำดับ  ชื่อเรื่อง
1.
- การศึกษาพฤติกรรมการดื่มสุรา สภาพแวดล้อมทางครอบครัวและสังคม ผลกระทบจากการดื่มสุราและเจตคติต่อการดื่มสุราของผู้ป่วยสุรา
 2. - ความต้องการในการพัฒนาศักยภาพการติดตามผู้ผ่านการบำบัดรักษายาเสพติดในชุมชน ของผู้ประสานพลังแผ่นดิน
 3. - การตรวจหาปริมาณสารที่อาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภคสุราขาวที่จำหน่ายในเขตพื้นที่ภาคกลาง
 4. - การสำรวจความคิดเห็นสาธารณะ “เยาวชนไทยคิดอย่างไรกับยาเสพติด”
 5. - การประเมินภาพรวมการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้เสพและผู้ติดสารเสพติด
 6. - การคำนวณต้นทุนผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยในต่อรายของการรักษาผู้ป่วยยาเสพติดของสถาบันธัญญารักษ์
 7. - การศึกษาประสิทธิผลการบำบัดรักษารูปแบบกาย จิต สังคมบำบัด (FRESH Model) ของสถาบันธัญญารักษ์
8. - การพัฒนาโปแกรมความฉลาดทางอารมณ์ของผู้เข้ารับการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model)
9. - การประเมินผลการนำกิจกรรมกลุ่มปัญญาสังคมไปใช้ของผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรกลุ่มปัญญาสังคม ของสถาบันธัญญารักษ์
10. - ศักยภาพด้านการบำบัดรักษายาเสพติดของสถานพยาบาลทุกระดับ
11. - การพัฒนาโปรแกรมการทำหน้าที่ของครอบครัวของครอบครัวผู้ป่วยยาเสพติดที่เข้ารับ การบำบัดรักษาในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ สถาบันยาเสพติดธัญญารักษ์
12. - วิจัยประเมินผลโครงการบ้านสีขาว
13. - บทบาทที่คาดหวังและบทบาทที่ปฏิบัติจริงของครอบครัวในการดูแลผู้ป่วยเสพติดยาบ้า ที่รักษาไม่ครบกำหนดในรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพแบบเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) ในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
14. - การอยู่ครบกำหนดการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพเข้มข้นทางสายใหม่ (FAST Model) ของผู้ป่วยยาเสพติดโรงพยาบาลธัญญารักษ์
15. - การศึกษาความพึงพอใจของผู้รับบริการงานตรวจพิสูจน์สารเสพติด กลุ่มงานพยาธิวิทยาโรงพยาบาลธัญญารักษ์
16. - การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลบ้านคู อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
17. - การแพร่ระบาดของสารเสพติดและปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการเสพสารเสพติดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาในจังหวัดปทุมธานี
18. - ปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการบำบัดรักษาของผู้ป่วยชายเสพสารกระตุ้นระยะบำบัดด้วยยา
19. - ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อบริการงานรังสีวิทยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์
20. - การศึกษาความรู้ ทัศนคติและการปฏิบัติของญาติต่อผู้ป่วยติดสารเสพติดที่มีอาการทางจิต ที่เข้าบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
21. - การพัฒนารูปแบบการพยาบาลผู้ป่วยเสพติดยาบ้า (ระยะที่ 1)
22. - ประเมินผลการดำเนินงานบำบัดรักษาผู้ติดสารแอมเฟตามีน
23. - เหตุผลของการเปลี่ยนแปลงจากการเสพเฮโรอีนเป็นยาบ้าในผู้ป่วยยาเสพติด
24. - โครงการเสวนาพลังมวลชนกับมหันตภัยยาเสพติด : การลดอุปสงค์
25. - การศึกษาปริมาณความต้องการการพยาบาลของผู้ป่วยที่ติดสารเสพติดระยะถอนพิษยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์
26. - การรับรู้และการช่วยเหลือของพ่อแม่ที่มีบุตรชายวัยรุ่นเสพติดยาบ้า
27. - การตัดสินใจใช้ยาบ้าของผู้เสพติดชายวัยทำงาน
28. - กระบวนการกลายเป็นผู้ติดยาบ้าของวัยรุ่นชาย
29. - พฤติกรรมการลักลอบหนีออกจากโรงพยาบาลของผู้ป่วยติดสารเสพติดวัยรุ่นชายในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
30. - การประเมินผลโครงการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยประเมินผล
31. - การศึกษาการปรับตัวเพื่อการอยู่ร่วมกันของผู้ป่วยในเสพแอมเฟตามีนวัยรุ่นชาย ระยะถอนพิษยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์ จากการให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม
32. - การซื้อและจำหน่ายยาบ้าของผู้ค้ารายย่อย
33. - การศึกษาแรงสนับสนุนของญาติของผู้ป่วยเสพติดสารแอมเฟตามีนที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ครบกำหนด
34. - การศึกษาสัมพันธภาพระหว่างผู้ดูแลกับผู้ป่วยเสพติดเฮโรอีนที่เข้ารับการรักษาใน โรงพยาบาลที่เป็นสถานบำบัดรักษายาเสพติด และการติดซ้ำจากการให้คำปรึกษาแบบประสานสัมพันธ์
35. - การศึกษาสภาพของผู้เสพติดแอมเฟตามีนที่ไม่ติดซ้ำหลังผ่านการบำบัดรักษาระยะถอนพิษยา โรงพยาบาลธัญญารักษ์
36. - การศึกษาเปรียบเทียบแบบแผนการเสพยาบ้าของผู้เสพยาบ้าที่มีอาการทางจิตประสาท และผู้ป่วยเสพยาบ้าที่ไม่มีอาการทางจิตประสาท
37. - การศึกษาความสัมพันธ์อาการทางจิตประสาท กับแบบแผนการเสพแอมเฟตามีนของผู้ป่วยรายใหม่ที่มารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
38. - การศึกษาความต้องการและการใช้ทรัพยากรสารนิเทศของบุคลากรในโรงพยาบาลธัญญารักษ์
39. - การศึกษาความตระหนักในตนเองต่อการป้องกันการเสพยาบ้าของผู้ป่วยยาเสพติดในการ เข้าร่วมกิจกรรมกลุ่มทักษะชีวิตที่เข้ารับการบำบัดรักษาในโรงพยาบาลธัญญารักษ์ จังหวัดปทุมธานี
40. - การศึกษาการพัฒนาตนเองด้านอารมณ์และความคิดของผู้ป่วยเสพติดแอมเฟตามีนหลังการ บำบัดรักษาระยะถอนพิษยาจากการฝึกโปรแกรมบำบัดตามหลักการทางพุทธศาสนาแนวสติปัฎฐาน 4
41. - ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยด้านครอบครัวและการปฏิบัติของครอบครัวกับลักษณะการเสพ ยาบ้าของวัยรุ่นที่เข้ารับการบำบัดในแผนกผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลธัญญารักษ์แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 14 May 2024 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >