หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


คุณธรรมจริยธรรมสถาบัน
นโยบายการงดรับและให้ของขวัญในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่หรือโอกาสอื่นใด "No Gife Policy"
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการ
ชุดความรู้การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม (ม.103)
แนวทางการส่งเสริมค่านิยมกรมการแพทย์
ข้อบังคับกรมการแพทย์ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการแพทย์ พ.ศ.๒๕๕๓
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ค่านิยมสร้างสรรค์และค่านิยมกรมการแพทย์
แผนปฏิบัติราชการ ๓ ปี ด้านการส่งเสริมคุณธรรม (พ.ศ.๒๕๖๒ - ๒๕๖๔)
มาตรฐานทางคุณธรรม จริยธรรม
นโยบายการพัฒนาบุคคลากรด้านคุณธรรม จริยธรรม