www.pmnidat.go.th - ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ
ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9
ชื่อเรื่อง ผู้ชม
(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน 2148
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4) 2268
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 2308
(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีผลกระทบถึงหน้าที่ของเอกชน 2247
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงมาตามมาตรา 7 วรรคสอง 2249
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชนในการจัดทำบริการสาธารณะ 2268
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี 2149
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด 2216
 
<< หน้าแรก < ย้อนกลับ 1 หน้าถัดไป > หน้าสุดท้าย >>
ผลลัพธ์ 1 - 8 จาก 8

  • Image สบยช.
   PMNIDAT
  ขณะนี้มี 70 บุคคลทั่วไป ออนไลน์

  Follow Me

  Image Image Image Image Image Image


  SUBSCRIBE

  Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.