การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ (CQI) รุ่นที่ 1 PDF พิมพ์
Friday, 10 May 2019
      นายแพทย์ล่ำซำ  ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านวิชาการและการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนีเป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้กระบวนการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาลสู่การปฏิบัติ (CQI) รุ่นที่ 1 เพื่อให้บุคลากรของสถาบันฯทุกระดับมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการเรียนรู้และสามารถขับเคลื่อนกระบวนการการเรียนรู้สู่กระบวนการพัฒนาคุณภาพอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  ณ  ห้องประชุมพลเรือตรีนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.