(ร่าง)ประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจชันสูตรโรค จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) PDF พิมพ์
Tuesday, 26 March 2019
- (ร่าง) ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกวดราคาซื้อน้ำยาตรวจชันสูตรโรค จำนวน ๒๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- (ร่าง) เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ ซื้อน้ำยาตรวจชันสูตรโรค จำนวน ๒๓ รายการ
- ตารางเสนอราคาน้ำยาตรวจชันสูตรโรค จำนวน ๒๓ รายการ
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 26 March 2019 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.