โครงการประจำปี ๒๕๖๑ PDF พิมพ์
Monday, 06 November 2017
หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม วันอบรม ค่าลงทะเบียน
หลักสูตรอบรมสำหรับแพทย์และบุคลากร
หลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ แพทย์จากสถานพยาบาลทุกระดับ รุ่นละ ๒๐ ท่าน
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๒๙–๓๑ มกราคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒
วันที่ ๗-๙ มีนาคม ๒๕๖๑
ไม่เสียค่า
ลงทะเบียน
หลักสูตรเวชศาสตร์ฉุกเฉินยาและสารเสพติด แพทย์ พยาบาล ที่รับผิดชอบงานยาเสพติด หรือปฏิบัติงานห้องฉุกเฉิน รุ่นละ ๓๐ ท่าน
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑–๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๙–๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
ไม่เสียค่า
ลงทะเบียน
หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม วันอบรม ค่าลงทะเบียน
หลักสูตรอบรมตามรูปแบบการบำบัดฟื้นฟูฯ
หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาและสารเสพติดในศูนย์ฟื้นฟูฯทั้งภาครัฐและเอกชน ๖๐ ท่าน วันที่ ๕–๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไม่เสียค่า
ลงทะเบียน
หลักสูตรการบำบัดรักษาฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก Matrix Program บุคลากรสาธารณสุขที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดแบบผู้ป่วยนอก รุ่นละ ๕๐ ท่าน
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๑๕–๑๙ มกราคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๙–๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๓
วันที่ ๑๒ – ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๑
ไม่เสียค่า
ลงทะเบียน
หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยยาเสพติด บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ ๕๐ ท่าน
รุ่นที่ ๑
วันที่ ๒๔–๒๖ มกราคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒
วันที่ ๑๒–๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
ไม่เสียค่า
ลงทะเบียน
หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ( CBT) Level I บุคลากรผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ ๕๐ ท่าน รุ่นที่ ๑
วันที่ ๒๐ – ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒–๕ เมษายน ๒๕๖๑
ไม่เสียค่า
ลงทะเบียน
หลักสูตรการบำบัดผู้ป่วยยาและสารเสพติดด้วยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรม ( CBT) Level II
(อบรมจำนวน 4 ครั้ง)
ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการบำบัดความคิดและพฤติกรรมในผู้ติดยาและสารเสพติด ( Cognitive Behavioral Therapy) Level I ๕๐ ท่าน
ครั้งที่ ๑
วันที่ ๖ – ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๒
วันที่ ๒๘ – ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๓
วันที่ ๒๕–๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑
ครั้งที่ ๔
วันที่ ๙ – ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๑
ไม่เสียค่า
ลงทะเบียน
หลักสูตร ผู้เข้ารับการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม วันอบรม ค่าลงทะเบียน
หลักสูตรอบรมตามประเภทยาและสารเสพติดและพยาธิสภาพ
หลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา แพทย์ พยาบาล ที่มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาและสารเสพติดในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน รุ่นละ ๕๐ ท่าน รุ่นที่ ๑
วันที่ ๒๖ - ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๑
รุ่นที่ ๒
วันที่ ๒๓-๒๗ เมษายน ๒๕๖๑
ไม่เสียค่า
ลงทะเบียน
หลักสูตรการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด ( Harm Reduction ) บุคลากรที่ให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเสพติดทุกหน่วยงาน ๕๐ ท่าน วันที่ ๗ – ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ไม่เสียค่า
ลงทะเบียน
หลักสูตรการดูแลผู้ป่วยยาเสพติดที่มีภาวะบกพร่องทางสมอง
(Cognitive Impaiment)
บุคลากรสาธารณสุขผู้มีหน้าที่ให้การบำบัดรักษา ผู้ติดยาและสารเสพติด ในสถานพยาบาลทุกระดับทั้งภาครัฐและเอกชน ๕๐ ท่าน วันที่ ๓๐ พฤษภาคม –
๑ มิถุนายน
๒๕๖๑
ค่าลงทะเบียน
๑,๘๐๐
 ประชุมวิชาการยาเสพติดแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๙ ปี ๒๕๖๑
บุคลากรที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหายาเสพติด  ๑,๕๐๐ ท่าน
 วันที่ ๔–๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑  ไม่เสียค่า
ลงทะเบียน
 - หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรประจำปี ๒๕๖๑
- หนังสือเปลี่ยนแปลงวันอบรม

 
 - หนังสือเชิญบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model
- หนังสือเปลี่ยนแปลงวันอบรม

 
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Tuesday, 05 June 2018 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.