ชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย PDF พิมพ์
Friday, 07 February 2014

 ชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย

วัตถุประสงค์
๑. เป็นศูนย์รวมความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติด
๒. ส่งเสริมความเจริญก้าวหน้าของวิชาชีพ พัฒนามาตรฐานการประกอบวิชาชีพ สนับสนุนการศึกษา วิจัยและเผยแพร่ความรู้ด้านการพยาบาลยาเสพติด
๓. สร้างเสริมและผดุงไว้ซึ่งปฏิบัติการพยาบาลผู้ใช้ยาและสารเสพติดที่เป็นเลิศ เพื่อสุขภาวะที่ดีของสังคม
๔. ส่งเสริมความสามัคคี จริยธรรม คุณธรรมและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ
๕. เป็นตัวแทนของสมาชิกในการติดต่อและร่วมมือประสานงานกับองค์กรทั้งรัฐและเอกชนทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ

- รายละเอียดโครงการชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย
- ข้อกำหนดชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย
- ใบสมัครชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย
- รายชื่อผู้สมัครสมาชิกชมรมพยาบาลยาเสพติดไทย อัพเดท ๒๑ ก.พ. ๖๑

*****************************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์ชมรมพยาบาลยาเสพติด

       ชมรมพยาบาลยาเสพติดไทยได้จัดส่งบัตรสมาชิกชมรมฯ และวารสารวิชาการยาเสพติดไปให้กับสมาชิกทุกท่านตามที่อยู่ที่ได้แจ้งไว้ ตั้งแต่วันที่  23 กรกฎาคม 2557 หากไม่ได้รับ หรือมีข้อมูลที่ต้องแก้ไข กรุณาแจ้งที่หมายเลขโทรศัพท์ หรือโทรสาร  02 - 9989178

       สมาชิกชมรมพยาบาลยาเสพติดไทยจากสถาบันธัญญารักษ์ โรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค แลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลาและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี ในวันที่ ๑๘ –๒๐ มิถุนายน  ๒๕๕๗

แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Thursday, 15 March 2018 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.