หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


พิธีปิดการอบรมหลักสูตรพัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาด้านการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทในผู้ป่วยยาเสพติด พิมพ์
Thursday, 22 September 2022

      แพทย์หญิงภัทรินทร์ ชมภูคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในพิธีปิดการอบรม และมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้เข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพนักจิตวิทยาด้านการตรวจวินิจฉัยระบบประสาทในผู้ป่วยยาเสพติด ความจำและการมองเห็น ทั้งนี้นางสุภาวดี นวลมณี  นายกสมาคมนักจิตวิทยาคลินิกไทย เป็นประธานมอบชุดเครื่องมือแบบทดสอบ ซึ่งการจัดในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะในการใช้และ แปลผลแบบทดสอบความจำและแบบทดสอบการประสานงานระหว่างการมองเห็นและการเคลื่อนไหว สามารถนำผลการทดสอบที่ได้ไปวางแผนการบำบัดรักษาร่วมกับทีมสหวิชาชีพได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับลักษณะของผู้ป่วย ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยนักจิตวิยาคลินิกหรือจิตวิทยาที่จบสาขาจิตวิทยา เป็นผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการบำบัดรักษาและฟื้นฟู ผู้ติดยาและสารเสพติด จิตเวช หรือโรคทางสมอง จำนวน 30 คน ณ ห้องประชุม 4/4 ชั้น 4 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี (สบยช.) เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2565

< ก่อนหน้า   ถัดไป >