หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานคุณภาพ Lean CQI นวัตกรรม (วิพากษ์ผลงานครั้งที่2) พิมพ์
Thursday, 23 June 2022

      สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) โดยกลุ่มงานถ่ายทอดเทคโนโลยีและการจัดการความรู้ จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลงานคุณภาพ Lean CQI นวัตกรรม (วิพากษ์ผลงานครั้งที่2) ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการแพทย์และสาธารณสุข (Knowledge Management for Health Personal)  โดยมีเภสัชกรหญิงบุษรา วาจาจำเริญ เภสัชกรชำนาญการพิเศษ จากโรงพยาบาลนพรัตนราชธานี เป็นวิทยากรวิพากษ์ผลงาน ซึ่งการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางการแพทย์และการพัฒนาผลงานคุณภาพอย่างต่อเนื่องโดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์และความคิดสร้างสรรค์ในการปรับปรุงระบบงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้รับผลงาน โดยมีบุคลากรจาก สบยช. ร่วมนำเสนอผลงานคุณภาพ ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติ บรมราชชนนี (สบยช.) บุคลากรจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค ร่วมนำเสนอผลงานคุณภาพผ่านระบบ Zoom Meeting เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >