หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


การอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา รุ่นที่ 1 พิมพ์
Tuesday, 11 January 2022

      นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูผู้ป่วยเสพติดสุรา รุ่นที่ 1  กำหนดจัดการอบรมระหว่างวันที่ 10 - 14 มกราคม 2565 โดยมีแพทย์หญิงภัทรินทร์ ชมภูคำ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เป็นผู้กล่าวรายงาน การจัดการอบรมในครั้งนี้เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับอาการแสดงของผู้ป่วยเสพติดสุรา เภสัชวิทยาของสุรา แนวทางการบำบัดรักษาผู้ป่วยเสพติดสุรา การสร้างแรงจูงใจ รวมถึงเทคนิคการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในผู้ป่วยเสพติดสุรา และสามารถนำความรู้ ทักษะที่ได้รับไปให้การดูแลช่วยเหลือผู้ป่วยเสพติดสุราได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วย แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห์ และนักวิชาการสาธารณสุข รวมจำนวน 43 คน ณ ห้องประชุม 4/1 ชั้น 4 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี  เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565

< ก่อนหน้า   ถัดไป >