หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 พิมพ์
Tuesday, 11 January 2022

      นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) ในฐานะผู้แทนกรมการแพทย์ พร้อมด้วยนายแพทย์ภาสกร ชัยวานิชศิริ ประธานที่ปรึกษา สบยช. และนางระเบียบ โตแก้ว หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ยาเสพติด เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการการบริหารจัดการด้านการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จัดโดย สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พร้อมทั้งเป็นวิทยากรอภิปรายเรื่อง “การขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565” และเรื่อง “(ร่าง) อนุบัญญัติกฎหมายลำดับรอง (กฎกระทรวง, ประกาศ, ระเบียบ) ตามพระราชบัญญัติให้ใช้ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2566 ประมวลกฎหมายยาเสพติดและพระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดียาเสพติด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ผ่านระบบ Cisco Webx Meetings ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >