หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


ข้อมูลการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560-2564 พิมพ์
Wednesday, 24 November 2021
ข้อมูลการให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วยยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560-2564
การให้บริการด้านการบำบัดรักษาผู้ป่วย
หน่วยนับ
พ.ศ. 2560
พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2562
พ.ศ. 2563
พ.ศ. 2564
ผู้ป่วยมารับบริการทั้งหมด
ราย
39,181
40,419
47,727
43,388
47,095
จำนวนการให้บริการผู้ป่วยเฉลี่ย/วัน
ราย/วัน
160
166
195
179
194
ผู้ป่วยนอกทั้งหมด
ราย
36,747
38,112
45,347
41,517
45,360
1. จำนวนรับผู้ป่วยนอกยาเสพติด
3,152
3,894
3,259
3,317
2,769
- ผู้ป่วยนอกระบบสมัครใจ
ราย
3,154
3,882
3,255
3,317
2,701
- ผู้ป่วยนอกระบบบังคับบำบัด
ราย
1
12
4
0
68
2. ผู้ป่วยคลินิกบุหรี่
ราย
81
152
128
59
0
3. ผู้ป่วยนอกตรวจโรคทั่วไป (รวมทันตกรรม)
ราย
10,465
9,963
10,807
8,613
12643
4. ผู้ป่วยยาเสพติดอื่นๆ
ราย
21,960
23,335
30,458
28,585
28613
(ตรวจพิสูจน์+)-ผู้ป่วยนอก
5. ผู้ป่วยติดตามยาเสพติด
ราย
960
670
610
815
1,308
6. ผู้ป่วยนอกเวลาราชการ
129
98
85
128
27
จำนวนผู้ป่วยนอกเฉลี่ย/วัน
ราย/วัน
150
157
195
171
187
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด
ราย
2,434
2,306
2,379
1,871
1,370
- ผู้ป่วยระบบสมัครใจ
ราย
1,948(79.87%)
1,766(76.58%)
1,838(77.26%)
1,486(79.42%)
1,046(76.35%)
- ผู้ป่วยระบบบังคับบำบัด
ราย
491(25.21%)
540(23.42%)
541(22.74%)
385(20.58%)
324(23.65%)
จำนวนผู้ป่วยในเฉลี่ย/วัน
ราย
10
10
10
8
6
จำนวนผู้ป่วยขั้นบำบัดยา
ราย
1,960
1,823
1,939
1,577
1141
จำนวนผู้ป่วยฟื้นฟูสมรรถภาพ
ราย
1,078
1,180
1,062
845
683
จำนวนเตียงของสถาบันฯ ที่รับจริง
เตียง
591
586
565
580
580
อัตราการครองเตียง
%
66.56
77.12
77.57
66.32
55.21
- อัตราการครองเตียง ขั้นบำบัดด้วยยา
%
64.83
63.90
72.70
60.18
49.69
- อัตราการครองเตียง ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
%
67.50
84.12
80.29
70.06
58.58
จำนวนวันนอนในโรงพยาบาลฯ
วัน
159,132
158,627
160,912
138290
115123
จำนวนวันเฉลี่ยที่ผู้ป่วยอยู่รักษาใน รพ.
วัน/คน
62.57
69.38
66.23
69.56
71.28
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่าย
ราย
2,439
2,330
2,365
1,998
1,615
- ขั้นบำบัดยา
ราย
1,432
1,296
1,355
1,110
830
ครบกำหนด
ราย
1,189(83.03%)
1,104(85.19%)
1,201(88.63%)
1,001(90.18%)
765(92.17%)
ไม่สมัครใจ
ราย
123(8.59%)
102(7.87%)
94(6.94%)
58(5.23%)
23(2.77%)
ผิดระเบียบของโรงพยาบาลฯ
ราย
-
-
-
-
-
แพทย์อนุญาต
ราย
-
-
-
-
-
ตาย
ราย
-
1(0.08%)
-
-
-
ส่งรักษาโรงพยาบาลอื่น
ราย
9(0.63%)
18(1.39%)
17(1.25%)
6(0.54%)
11(1.33%)
หลบหนี
ราย
29(2.03%)
3(0.23%)
5(0.37%)
3(0.27%)
2(0.24%)
อื่น ๆ
ราย
82(5.73%)
68(5.25%)
38(2.80%)
42(3.78%)
29(3.49%)
- ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพ
ราย
1,007
1,034
1,010
878
785
ครบกำหนดฟื้นฟู/ผ่านเกณฑ์ประเมิน
ราย
934(92.75%)
1,000(96.71%)
970(96.04%)
853(97.15%)
769(97.96%)
ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน/ไม่สมัครใจ
ราย
19(1.89%)
16(1.55%)
14(1.39%)
11(1.25%)
2(0.25%)
ผิดระเบียบของโรงพยาบาล
ราย
-
-
-
-
-
แพทย์อนุญาต
ราย
-
-
-
-
-
ส่งรักษาโรงพยาบาลอื่น
ราย
-
-
2(0.20%)
-
1(0.13%)
หลบหนี
ราย
36(3.57%)
9(0.87%)
16(1.58%)
7(0.80%)
6(0.76%)
ตาย
ราย
-
-
-
-
-
อื่น ๆ
ราย
18(1.79%)
9(0.87%)
8(0.79%)
7(0.80%)
7(0.89%)
จำนวนการเสียชีวิตของผู้ป่วยใน
ราย
-
-
-
-
-
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายแยกตามระบบ
2,439
2,330
2,365
1,998
1,615
- ผู้ป่วยในจำหน่ายระบบสมัครใจ
ราย
1,948
1,784
1,822
1,402
1,118
- ผู้ป่วยในจำหน่ายระบบบังคับบำบัด
ราย
491
546
543
452
416
จำนวนผู้ป่วยในจำหน่ายประเภทหลบหนี
ราย
65(2.67%)
12(0.52%)
21(0.89%)
10(0.50%)
8(0.50%)
- ผู้ป่วยในหลบหนีระบบสมัครใจ
ราย
46(2.36%)
10(0.43%)
14(0.59%)
5(0.25%)
3(0.19%)
- ผู้ป่วยในหลบหนีระบบบังคับบำบัด
ราย
19(3.87%)
2(0.09%)
7(0.30%)
5(0.25%)
5(0.31%)
ภาวะโรคแทรกซ้อนผู้ป่วยในยาเสพติ ด
ราย
2,257
2,415
2,169
2,100
- ระบบจิตเวช
ราย
229(10.15%)
294(12.17%)
230(10.60%)
255(12.14%)
232(11.20%)
- ระบบประสาท
ราย
108(4.79%)
33(1.37%)
48(2.21%)
34(1.62%)
52(2.51%)
- ระบบไหลเวียนโลหิต
ราย
114(5.05%)
123(5.09%)
118(5.44%)
120(5.71%)
86(4.15%)
- ระบบทางเดินหายใจ
ราย
386(17.10%)
400(16.56%)
309(14.25%)
282(13.43%)
130(6.28%)
- ระบบทางเดินอาหาร
ราย
515(22.82%)
488(20.21%)
318(14.66%)
311(14.81%)
415(20.04%)
- ระบบผิวหนัง
ราย
189(8.37%)
141(5.84%)
159(7.33%)
132(6.29%)
134(6.47%)
- ระบบกระดูกและกล้ามเนื้อ
ราย
113(5.01%)
127(5.26%)
128(5.90%)
129(6.14%)
115(5.55%)
- ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพันธุ์
ราย
28(1.24%)
22(0.91%)
21(0.97%)
23(1.10%)
22(1.06%)
- อื่นๆ
ราย
575(25.48%)
787(32.59%)
838(38.64%)
814(38.76%)
885(42.73%)
จำนวนผู้ป่วยในระบบส่งต่อ
ราย
1,164
1,269
1,428
1,835
จำนวนการให้บริการทันตกรรม
ราย
5,115
5,113
5,507
4,098
จำนวนการตรวจด้วยรังสี
ราย
3,717
3,569
3,532
3,143
2,961
จำนวนการให้การฟื้นฟูสมรรถภาพ
ครั้ง
30,795
27,180
26,572
22,660
20,002
จำนวนการตรวจสารเสพติด
ครั้ง
85,813
94,511
93,238
45,928
31,493
ที่มา : ฐานข้อมูลผู้ป่วยสบยช. และ บสต.
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 24 November 2021 )
ถัดไป >