หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560-2564 พิมพ์
Friday, 19 November 2021

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยนอกยาเสพติดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
จำแนกตามปีงบประมาณ 2560-2564 (มีหน่วยเป็นราย)
ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
จำนวนผู้ป่วยนอกทั้งหมด 3155 100 3,894 100.00 3,259 100 3,317 100 2,770 100
ชาย 2816 89.26 3506 90.04 2,917 89.51 2954 89.06 2,499 90.22
หญิง 339 10.74 388 9.96 342 10.49 363 10.94 271 9.78

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
กลุ่มอายุ
0-14 88 2.79 60 1.54 45 1.38 25 0.75 13 0.47
15-19 447 14.17 538 13.82 357 10.95 288 8.68 226 8.16
20-24 560 17.75 719 18.46 626 19.21 617 18.60 593 21.41
25-29 537 17.02 720 18.49 620 19.02 710 21.40 669 24.15
30-34 474 15.02 609 15.64 510 15.65 519 15.65 421 15.20
35-39 393 12.46 504 12.94 389 11.94 423 12.75 285 10.29
40-44 252 7.99 307 7.88 284 8.71 284 8.56 254 9.17
45-49 141 4.47 155 3.98 165 5.06 163 4.91 132 4.77
50-54 106 3.36 113 2.90 127 3.90 126 3.80 83 3.00
55-59 79 2.50 88 2.26 62 1.90 76 2.29 52 1.88
60-64 44 1.39 47 1.21 42 1.29 32 0.96 22 0.79
65-69 19 0.60 26 0.67 23 0.71 35 1.06 11 0.40
70+ 15 0.48 8 0.21 9 0.28 19 0.57 9 0.32
รวม 3155 100 3894 100.00 3,259 100 3317 100 2,770 100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
กลุ่มอาชีพ
รับจ้าง 1176 37.27 1723 44.25 1,495 45.87 1578 47.57 1,279 46.17
ค้าขาย 265 8.40 288 7.40 255 7.82 255 7.69 230 8.30
ข้าราชการ 154 4.88 73 1.87 68 2.09 68 2.05 55 1.99
นร-นศ 502 15.91 554 14.23 466 14.30 361 10.88 293 10.58
กสิกรรม 110 3.49 106 2.72 100 3.07 85 2.56 73 2.64
ประมง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ว่างงาน 937 29.70 1115 28.63 872 26.76 960 28.94 837 30.22
อื่น ๆ 11 0.35 35 0.90 3 0.09 10 0.30 3 0.11
ไม่ระบุ 0   0   0   0 0  
รวม 3155 100 3,894 100.00 3,259 100 3,317 100 2,770 100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
ที่อยู่อาศัย
กรุงเทพ ฯ 938 29.73 1068 27.43 939 28.81 1030 31.05 867 31.30
ภาคกลาง 1698 53.82 2168 55.68 1,700 52.16 1723 51.94 1,547 55.85
ภาคเหนือ 32 1.01 47 1.21 67 2.06 63 1.90 47 1.70
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 266 8.43 325 8.35 306 9.39 257 7.75 149 5.38
ภาคใต้ 55 1.74 83 2.13 66 2.03 61 1.84 35 1.26
ภาคตะวันออก 165 5.23 200 5.14 179 5.49 181 5.46 125 4.51
ต่างประเทศ 1 0.03 3 0.08 2 0.06 2 0.06 0 0.00
ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 3155 100 3,894 100.00 3,259 100 3,317 100 2,770 100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
ประเภทยาเสพติดที่เสพ
เฮโรอีน 15 0.48 145 3.72 263 8.07 457 13.78 822 29.68
ฝิ่น 0 0.00 18 0.46 9 0.28 4 0.12 2 0.07
กัญชา 302 9.57 407 10.45 341 10.46 253 7.63 216 7.80
กระท่อม 34 1.08 41 1.05 83 2.55 59 1.78 28 1.01
ยากล่อมประสาท 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยาบ้า 1131 35.85 1843 47.33 1,120 34.37 913 27.52 607 21.91
ยานอนหลับ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุรา 593 18.80 578 14.84 506 15.53 440 13.26 299 10.79
สารระเหย 17 0.54 10 0.26 16 0.49 14 0.42 18 0.65
บุหรี่ 197 6.24 152 3.90 127 3.90 59 1.78 2 0.07
ยาไอซ์ 360 11.41 411 10.55 526 16.14 802 24.18 510 18.41
อื่น ๆ 506 16.04 289 7.42 268 8.22 316 9.53 266 9.60
ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 3155 100 3894 100.00 3,259 100 3317 100 2,770 100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา
1
2416 76.58 1,502 38.57 2,264 69.47 2,466 74.34 2,020 72.92
จำนวนผู้ป่วยกลับเข้ารักษาซ้ำ 739 23.42 2,392 61.43 995 30.53 851 25.66 750 27.08
รวม 3155 100 3,894 100.00 3,259 100 3,317 100 2,770 100
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 19 November 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >