หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในยาเสพติด ปีงบประมาณ 2560-2564 พิมพ์
Friday, 19 November 2021

จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยในยาเสพติดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี
จำแนกตามปีงบประมาณ 2560-2564 (มีหน่วยเป็นราย)
ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
จำนวนผู้ป่วยในทั้งหมด 2,434 100 2,306 100 2,379 100 1,871 100 1,370 100
ชาย 1930 79.29 1847 80.10 1,918 80.62 1515 80.97 1,078 78.69
หญิง 504 20.71 459 19.90 461 19.38 356 19.03 292 21.31

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
กลุ่มอายุ
0-14 22 0.90 18 0.78 14 0.59 13 0.69 10 0.73
15-19 318 13.06 234 10.15 171 7.19 155 8.28 104 7.59
20-24 435 17.87 397 17.22 369 15.51 314 16.78 211 15.40
25-29 429 17.63 418 18.13 422 17.74 387 20.68 294 21.46
30-34 370 15.20 354 15.35 390 16.39 313 16.73 239 17.45
35-39 338 13.89 363 15.74 368 15.47 223 11.92 183 13.36
40-44 209 8.59 227 9.84 244 10.26 182 9.73 154 11.24
45-49 124 5.09 125 5.42 178 7.48 118 6.31 67 4.89
50-54 85 3.49 74 3.21 99 4.16 75 4.01 46 3.36
55-59 54 2.22 51 2.21 56 2.35 53 2.83 38 2.77
60-64 31 1.27 29 1.26 39 1.64 24 1.28 16 1.17
65-69 15 0.62 13 0.56 25 1.05 7 0.37 2 0.15
70+ 4 0.16 3 0.13 4 0.17 7 0.37 6 0.44
รวม 2434 100 2306 100 2,379 100 1871 100 1,370 100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
กลุ่มอาชีพ
รับจ้าง 857 35.21 915 39.68 1,051 44.18 794 42.44 558 40.73
ค้าขาย 160 6.57 167 7.24 148 6.22 116 6.20 97 7.08
ข้าราชการ 129 5.30 59 2.56 67 2.82 56 2.99 42 3.07
นร-นศ 224 9.20 147 6.37 167 7.02 136 7.27 91 6.64
กสิกรรม 93 3.82 99 4.29 85 3.57 61 3.26 53 3.87
ประมง 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ว่างงาน 964 39.61 890 38.59 857 36.02 703 37.57 528 38.54
อื่น ๆ 7 0.29 29 1.26 4 0.17 5 0.27 1 0.07
ไม่ระบุ 0   0 0   0 0  
รวม 2434 100 2,306 100 2,379 100 1,871 100 1,370 100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
ที่อยู่ปัจจุบัน (จำแนกตามภาค)
กรุงเทพ ฯ 699 28.72 603 26.15 536 22.53 438 23.41 336 24.53
ภาคกลาง 1259 51.73 1271 55.12 1,379 57.97 1069 57.14 778 56.79
ภาคเหนือ 21 0.86 24 1.04 24 1.01 18 0.96 14 1.02
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 218 8.96 209 9.06 199 8.36 148 7.91 111 8.10
ภาคใต้ 40 1.64 34 1.47 41 1.72 24 1.28 15 1.09
ภาคตะวันออก 197 8.09 164 7.11 200 8.41 173 9.25 116 8.47
ต่างประเทศ 0 0.00 1 0.04 0 0.00 1 0.05 0 0.00
ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 2434 100 2,306 100 2,379 100 1,871 100 1,370 100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
ประเภทยาเสพติดที่เสพ
เฮโรอีน 64 2.63 54 2.34 77 3.24 103 5.51 111 8.10
ฝิ่น 10 0.41 0 0.00 1 0.04 1 0.05 0 0.00
กัญชา 170 6.98 116 5.03 110 4.62 78 4.17 90 6.57
กระท่อม 11 0.45 14 0.61 9 0.38 9 0.48 4 0.29
ยากล่อมประสาท 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยาบ้า 1462 60.07 1527 66.22 1,440 60.53 1043 55.75 680 49.64
ยานอนหลับ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
สุรา 535 21.98 472 20.47 557 23.41 411 21.97 263 19.20
สารระเหย 26 1.07 23 1.00 26 1.09 12 0.64 12 0.88
บุหรี่ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
ยาไอซ์ 77 3.16 44 1.91 87 3.66 131 7.00 139 10.15
อื่น ๆ 79 3.25 56 2.43 72 3.03 83 4.44 71 5.18
ไม่ระบุ 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00
รวม 2434 100 2306 100 2,379 100 1871 100 1,370 100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา
1 1630 66.97 1,241 53.82 1,152 48.42 909 48.58 664 48.47
จำนวนผู้ป่วยกลับเข้ารักษาซ้ำ 804 33.03 1,065 46.18 1,227 51.58 962 51.42 706 51.53
รวม 2434 100 2,306 100 2,379 100 1,871 100 1,370 100
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 19 November 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >