หน้าแรก เกี่ยวกับสถาบัน บริการบำบัดรักษายาเสพติด ติดต่อเรา

สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.)


จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมด ปีงบประมาณ 2560-2564 พิมพ์
Monday, 08 November 2021
จำนวนและร้อยละของผู้ป่วยยาเสพติดทั้งหมดของ
สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี

จำแนกตามปีงบประมาณ 2560-2564 ( มีหน่วยเป็นราย )
ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
จำนวนผู้ป่วยทั้งหมด
5,589
100
6,200
100
5,638
100
5,188
100
4,140
100
ชาย
4,746
84.92
5,353
86.34
4,835
85.76
4,469
86.14
3,577
86.40
หญิง
843
15.08
847
13.66
803
14.24
719
13.86
563
13.60

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
กลุ่มอายุ
0-14
110
1.97
78
1.26
59
1.05
38
0.73
23
0.56
15-19
765
13.69
772
12.45
528
9.37
443
8.54
330
7.97
20-24
995
17.80
1,116
18.00
995
17.65
931
17.95
804
19.42
25-29
966
17.28
1,138
18.35
1,042
18.48
1,097
21.14
963
23.26
30-34
844
15.10
963
15.53
900
15.96
832
16.04
660
15.94
35-39
731
13.08
867
13.98
757
13.43
646
12.45
468
11.30
40-44
461
8.25
534
8.61
528
9.37
466
8.98
408
9.86
45-49
265
4.74
280
4.52
343
6.08
281
5.42
199
4.81
50-54
191
3.42
187
3.02
226
4.01
201
3.87
129
3.12
55-59
133
2.38
139
2.24
118
2.09
129
2.49
90
2.17
60-64
75
1.34
76
1.23
81
1.44
56
1.08
38
0.92
65-69
34
0.61
39
0.63
48
0.85
42
0.81
13
0.31
70+
19
0.34
11
0.18
13
0.23
26
0.50
15
0.36
รวม
5,589
100
6,200
100
5,638
100
5,188
100
4,140
100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
กลุ่มอาชีพ
รับจ้าง
2,033
36.38
2,638
42.55
2,546
45.16
2,372
45.72
1,837
44.37
ค้าขาย
425
7.60
455
7.34
403
7.15
371
7.15
327
7.90
ข้าราชการ
283
5.06
132
2.13
135
2.39
124
2.39
97
2.34
นร-นศ
726
12.99
701
11.31
633
11.23
497
9.58
384
9.28
กสิกรรม
203
3.63
205
3.31
185
3.28
146
2.81
126
3.04
ประมง
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ว่างงาน
1,901
34.01
2,005
32.34
1,729
30.67
1,663
32.05
1,365
32.97
อื่น ๆ
18
0.32
64
1.03
7
0.12
15
0.29
4
0.10
ไม่ระบุ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
รวม
5,589
100
6,200
100
5,638
100
5,188
100
4,140
100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
ที่อยู่อาศัย
กรุงเทพ ฯ
1,637
29.29
1,671
26.95
1,475
26.16
1,468
28.30
1,203
29.06
ภาคกลาง
2,957
52.91
3,439
55.47
3,079
54.61
2,792
53.82
2,325
56.16
ภาคเหนือ
53
0.95
71
1.15
91
1.61
81
1.56
61
1.47
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
484
8.66
534
8.61
505
8.96
405
7.81
260
6.28
ภาคใต้
95
1.70
117
1.89
107
1.90
85
1.64
50
1.21
ภาคตะวันออก
362
6.48
364
5.87
379
6.72
354
6.82
241
5.82
ต่างประเทศ
1
0.02
4
0.06
2
0.04
3
0.06
0
0.00
ไม่ระบุ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
รวม
5,589
100
6,200
100
5,638
100
5,188
100
4,140
100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
ประเภทยาเสพติดที่เสพ
เฮโรอีน
79
1.41
197
3.18
340
6.03
560
10.79
933
22.54
ฝิ่น
10
0.18
18
0.29
10
0.18
5
0.10
2
0.05
กัญชา
472
8.45
523
8.44
451
8.00
331
6.38
306
7.39
กระท่อม
45
0.81
55
0.89
92
1.63
68
1.31
32
0.77
ยากล่อมประสาท
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
ยาบ้า
2,593
46.39
3,370
54.35
2,560
45.41
1,956
37.70
1,287
31.09
ยานอนหลับ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
สุรา
1,128
20.18
1,050
16.94
1,063
18.85
851
16.40
562
13.57
สารระเหย
43
0.77
33
0.53
42
0.74
26
0.50
30
0.72
บุหรี่
197
3.52
152
2.45
127
2.25
59
1.14
2
0.05
ยาไอซ์
437
7.82
457
7.37
613
10.87
933
17.98
649
15.68
อื่นๆ
585
10.47
345
5.56
340
6.03
399
7.69
337
8.14
ไม่ระบุ
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
0
0.00
รวม
5,589
100
6,200
100
5,638
100
5,188
100
4,140
100

 

ปีงบประมาณ
2560
%
2561
%
2562
%
2563
%
2564
%
จำนวนครั้งที่เข้ารักษา
1
4,046
72.39
2,743
44.24
3,416
60.59
3,375
65.05
2,684
64.83
จำนวนผู้ป่วยกลับเข้ารักษาซ้ำ
1,543
27.61
3,457
55.76
2,222
39.41
1,813
34.95
1,456
35.17
รวม
5,589
100
6,200
100
5,638
100
5,188
100
4,140
100
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Friday, 19 November 2021 )
< ก่อนหน้า