www.pmnidat.go.th - ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการบำบัดรักษายาเสพติด สารเสพติดและโครงการที่ดำเนินการร่วมกันปี 2565
ประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการบำบัดรักษายาเสพติด สารเสพติดและโครงการที่ดำเนินการร่วมกันปี 2565 พิมพ์
Friday, 08 October 2021

        นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานการประชุมพิจารณาจัดสรรงบประมาณด้านการบำบัดรักษายาเสพติด สารเสพติดและโครงการที่ดำเนินการร่วมกันปี 2565 ของ สบยช. และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาค โดยมี นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุภาพ นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และผู้เกี่ยวข้องจาก สบยช. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี โดยมีผู้อำนวยการและผู้แทนจากโรงพยาบาลธัญญารักษ์ภูมิภาคและบุคลากรที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบ Zoom meeting  เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2564

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.