www.pmnidat.go.th - นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ภารกิจด้านการพยาบาล ปี 2565 –2567 (สบยช.)
นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ภารกิจด้านการพยาบาล ปี 2565 –2567 (สบยช.) พิมพ์
Wednesday, 06 October 2021
       ภารกิจด้านการพยาบาล สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) นำเสนอแผนยุทธศาสตร์ภารกิจด้านการพยาบาล ปี 2565 –2567 เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินงานให้การพยาบาลผู้ติดยาและสารเสพติดสอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงาน และตอบสนองสถานการณ์ความต้องการของประชาชนและประเทศชาติ โดยมีนางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล รายงานการพัฒนาการจัดทำยุทธศาสตร์ภารกิจด้านการพยาบาล ซึ่งมีนายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการ สบยช. นางฉวีวรรณ ปัญจบุศย์ ที่ปรึกษา สบยช. นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการด้านบริการและพัฒนา นางสาวบังอร บุญรักษาสัตย์ อดีตผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมการแพทย์ นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการด้านอำนวยการและทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ร่วมรับฟังพร้อมให้ข้อเสนอแนะ พร้อมด้วย หัวหน้ากลุ่มงานหัวหน้าตึก หัวหน้างาน และผู้เกี่ยวข้องการจัดทำแผนงานโครงการภารกิจด้านการพยาบาลเข้าร่วมรับฟังการนำเสนอ ณ ห้องประชุมนายแพทย์วิทุร แสงสิงแก้ว ชั้น 5 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี ทั้งนี้นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ และผู้เกี่ยวข้องร่วมรับฟังผ่านระบบ Zoom meeting เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม 2564
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.