www.pmnidat.go.th - ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (e-bidding)
ประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (e-bidding) พิมพ์
Tuesday, 31 August 2021
- ประกาศสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เรื่องประกวดราคาจ้างงานจ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จ้างเหมาบริการซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ 2565
- ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช่งานก่อสร้าง
- ตารางเสนอราคาจ้างเหมาบริการ ซัก อบ รีด เสื้อผ้าผู้ป่วย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

SUBSCRIBE

Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.