www.pmnidat.go.th - โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันปราบปรามทุจริต คนต้นแบบ องค์กรคุณธรรม
โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และป้องกันปราบปรามทุจริต คนต้นแบบ องค์กรคุณธรรม พิมพ์
Wednesday, 07 April 2021
       นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ กิจกรรม “ปลุกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรม สร้างคนต้นแบบ องค์กรคุณธรรม” โดยนางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการภารกิจด้านอำนวยการ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ผู้กล่าวรายงานและแจ้งวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมครั้งนี้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการด้านพัฒนาระบบสุขภาพ รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล และบุคลากร เพื่อประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริตของสถาบันฯ พร้อมพิธีมอบโล่ และใบประกาศเกียรติคุณ “คนดีเด่น สบยช.” สร้างความเข้มแข็งของสถาบันฯป้องกันการทุจริต สร้างวัฒนาธรรมการปฏิบัติหน้าที่อย่างซื่อสัตย์ ส่งเสริมบุคลากรต้นแบบที่มีคุณธรรมจริยธรรม สู่การปฏิบัติเป็นรูปธรรมอย่างยั่งยืน จัดกิจกรรมในรูปแบบ New normal ณ ชั้น 5 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม พร้อมให้บุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ตามหน่วยงานร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล (VDO Tele conference) เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.