www.pmnidat.go.th - พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์
พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ พิมพ์
Wednesday, 07 April 2021
       นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรเวชศาสตร์ยาเสพติดสำหรับแพทย์ จัดการอบรมระหว่างวันที่ 7 - 9 เมษายน 2564 เพื่อให้แพทย์มีความรู้ ความเข้าใจในเรื่องยาและสารเสพติด รวมถึงการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบต่างๆในเชิงลึก สามารถวินิจฉัยและให้การบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดที่มีโรคแทรกซ้อนทางกาย ทางจิตเวช และภาวะฉุกเฉินจากยาเสพติดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ พร้อมทั้งบรรยายพิเศษ “สถานการณ์ และนโยบายการบำบัดรักษาฟื้นฟูผู้ป่วยยาเสพติด” โดยมีนายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ผู้เข้ารับการอบรมประกอบด้วยแพทย์ จำนวน 23 คน ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2564
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.