www.pmnidat.go.th - การอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเสพติด รุ่นที่1
การอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเสพติด รุ่นที่1 พิมพ์
Monday, 29 March 2021

         นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานเปิดการอบรมหลักสูตรการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบการสร้างแรงจูงใจในผู้ป่วยเสพติด รุ่นที่1 โดยมีแพทย์หญิงวรางคณา รักษ์งาน เป็นผู้กล่าวรายงาน และได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ดรุณี ภู่ขาว อาจารย์จากมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรบรรยาย ซึ่งการจัดการอบรมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจขั้นตอนการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้เสพติดและสามารถให้การช่วยเหลือผู้ป่วยเสพติดได้ถูกต้องตามหลักวิชาการ และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ผู้เข้าอบรมประกอบด้วย พยาบาลวิชาชีพ นักวิชาการสาธารณสุข นักสังคมสงเคราะห์ และผู้ปฏิบัติงานในคลินิกยาเสพติดจากหน่วยงานต่างๆ ทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารฟื้นฟูสมรรถภาพและฝึกอบรม สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2564
แก้ไขล่าสุดเมื่อ ( Wednesday, 31 March 2021 )
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.