การประชุมทีมผู้เยี่ยมสำรวจ 4 ทีม เตรียมความพร้อมสำหรับการเยี่ยมสำรวจภายใน ปี 2564 พิมพ์
Friday, 05 February 2021

       นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานการประชุมทีมผู้เยี่ยมสำรวจ (Surveyor) 4 ทีม เตรียมความพร้อมสำหรับการเยี่ยมสำรวจภายใน( Internal survey) ปี 2564 เพื่อกระตุ้นให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและยั่งยืนพร้อมรับการเยี่ยมสำรวจเพื่อเฝ้าระวัง (Surveillance survey) โดยมีนายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล  รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล ทันตแพทย์ชุมพล ชมะโชติ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ พร้อมด้วยคณะกรรมการ Surveyor ทั้ง 4 ทีม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 9 ชั้น 5 ตึกอำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564

< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.