พิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สบยช. และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พิมพ์
Wednesday, 20 January 2021
        นายแพทย์สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผู้อำนวยการสถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) เป็นประธานในพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สบยช. และคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต ซึ่งมีศาสตราจารย์ ดร.มรรยาท รุจิวิชชญ์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต พร้อมคณะ เป็นผู้แทนลงนาม เพื่อทำข้อตกลงความร่วมมือจัดกิจกรรมการฝึกอบรม การศึกษาดูงานให้กับนิสิตหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต เพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติการพยาบาลในการดูแลบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดให้ได้มาตรฐานสากล โดยมีนางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ ที่ปรึกษาผู้อำนวยการ นายแพทย์อังกูร ภัทรากร รองผู้อำนวยการด้านการพัฒนาระบบสุขภาพ นายแพทย์ล่ำซำ ลักขณาภิชนชัช รองผู้อำนวยการด้านการแพทย์ นางสาวเยาวเรศว์ นาคะโยธินสกุล รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล นางธมนวรรณ วิไลรัตน์ รองผู้อำนวยการ ด้านอำนวยการและบุคลากรภารกิจด้านการพยาบาล เข้าร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 2 ตึกอำนวยการ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564
< ก่อนหน้า   ถัดไป >

    SUBSCRIBE

    Join my mailing list to receive updates on the latest blog posts and other things.